ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 10.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На десети октомври                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 238 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „БМФ – Порт Бургас“ ЕАД, редовно призован, се представлява от адвокат М.Б. и адвокат Б.Т., надлежно упълномощени, с представено по делото пълномощно.

За ответника – директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такса и реклама“ при Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

Явява се вещото лице инж.М.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА, че от община Бургас по делото са постъпили писмени доказателства на 08.09.2017г.

ДОКЛАДВА, че допълнителното заключение на вещото лице е постъпило на 26.09.2017г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице М.М., със снета самоличност в предходно заседание.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм допълнително заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т.: По отговорът на въпрос 1 – заявявате, че концесионната територия попада в подробния устройствен план на гр. Бургас. Съгласно кое решение, тази концесионна територия попада в Подробния устройствен план на гр. Бургас.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не съм изследвал този въпрос.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т.: Кои планове сте видели за тези имоти?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Има План за регулация и Общ устройствен план.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т.: Ние попитахме за ПУП, какви планове видяхте, за да може да твърдите, че процесните поземлени имоти попадат в Подробен устройствен план (ПУП)?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Става въпрос за една малка част от имот 07079.618.22 , който попада в УПИ І, мисля, че е в УПИ І.

Единствено засегнат от УПИ е имот 07079.618.22, част от него имот, тази част, която влиза в концесионните площи на пристанището. Има отреден парцел за имот, който завършва на .22. За останалите имоти няма ПУП, а има само ОУП. 

Това, което съм записал в заключението си, в отговора на т.1 е грешка. Имал съм предвид, че цялата територия попада в ОУП на гр.Бургас, не съм коментирал в сегашното заключение двата имота, които са в Северна промишлена зона, за които има само Подробен устройствен план за улична регулация.

В предната експертиза съм посочил, че имот 07079.618.13, 07079.618.17 попадат в ОУП – това е от основното заключение по т.1. Образувани са само квартали, няма парцели, проведена е само улична регулация, не съм сигурен дали е проведена, но съществува улична регулация, без парцелиране.

ВЪПРОС на СЪДА: Казахте, че имот 07079.618.22 попада в УПИ?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Мисля, че беше в УПИ І, не мога да се сетя в момента, почти целият имот попада. Нямах поставен въпрос да изследва в кое УПИ точно попада.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т.: Относно имот . 07079.618.22?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Това също го има в констативната част на основното заключение. Имот 1019, 1020 попада в кв.1, парцел 3. Става въпрос за имот 1019 и 1020. Всички те са посочени имоти в основната експертиза.

ВЪПРОС на СЪДЪТ: Няма такива имоти.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Само за тях съм открил, може би са съседните 1014 и 1015 – изследвал съм го.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т.: Затова зададохме този въпрос, защото по-голямата част от имот 07079.618.22 е извън концесионната територия и за това ни беше въпросът.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не съм го изследвал. Те ми дадоха от общината една скицичка, формат А4 за огромната територия.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т.: Ходихте ли на място да замервате и вторият ми въпрос е – какво е предназначението съгласно ОУП – отговаряте, че попадат в зона Т71 и използвате други термини? Какво е предназначението.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не мога да кажа. Зона Т71 е зона от устройствения план, има разпределение в ОУП. Това е термин от архитектурата, не съм изследвал какво е предназначението. Не съм изследвал какъв вид територия е това.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т.: По въпрос 4 – въпросът е и за сградите, които са предмет на акта – какво е предназначението?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: За сградите не мога да отговоря.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т.: По въпрос №5 – не виждам някакъв отговор – какво се разбира под „граничи с транспортни артерии”?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: За да отговоря, трябва да цитирам чл.66, т.4 от ЗМДТ, Таксата се определя в годишен размер с решение на общинския съвет за всяка дейност, включваща необходимите разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т.: А някъде граничим ли с паркове, алеи има ли площади и граничи ли с такива?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Имотът има вътрешноведомствени пътища, не граничи с посочените в чл.66 от ЗМДТ територии - улични платна, територии. Споменал съм в първоначална експертиза, че в момента те не са в контакт и съм написал, че граничи единствено с държавни жп коловози, от които се отделят ведомствени такива, които навлизат.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т.: А под транспортни артерии какво имате предвид?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Имам предвид жп линии.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т.: Има ли охрана?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Цялата концесионна площ е оградена от сушата, има охрана във вид на камери, поставени са камери и отделно служители по КПП.

Самата ограда следва тези жп отклонения, които са от основната жп мрежа.

АДВОКАТ Т.: Нямам други въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към експертизата.

 

ВЪПРОС на СЪДА: В представените от общината документи има посочени дирекции, които са наречени кметство. Пристанището къде попада, към кое кметство е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Пристанището попада в кметство „Приморие“. Оттам ми бяха предоставени всички средства, с изключение на една карта от заместник главния архитект.

ВЪПРОС на СЪДА: Към заключението има две скици - приложение 1 и втората сте цитирали в отговора на въпрос 5.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Приложение №1 в допълнителното заключение трябва да се чете като Приложение 4 – това е геодезическата снимка.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 200лв.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Т.: От изслушаното заключение и допълнителната задача се установи, че вещото лице не е извършило голяма част от експертизата и не е дало отговор на голяма част от поставените въпроси. А относно отговора на въпрос 1 се наблюдава едно голямо объркване, а този въпрос е от съществено значение за решаването на настоящия казус. С оглед на това моля да бъде извършена повторна експертиза на така поставените въпроси по допълнителното заключение.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо съдия, моля да се приеме експертизата на вещото лице. Считам, че със заключението е отговорено на релевантните по делото въпроси, а колкото до отговора на въпрос 1 в съдебно заседание вещото лице се поправи и по-точно конкретизира, че е имал предвид ОУП на гр. Бургас, а не както по инерция е записал ПУП или по точно градоустройствен план.

АДВОКАТ Т.: По втория въпрос, където няма отговор също считам, че е от съществено значение, с оглед на това, че ВАС по същия казус за предната година е установил, че територията, концесионната територия представлява територия за транспорта и като такава не може да бъде облагана с данък, както органът е направил – нямаме заключение от вещото лице каква е територията за ОУП – дали е за транспорт или някаква друга, поради което моля за повторна експертиза.

По същия начин и за сградите, какво е тяхното предназначение – от ползването им се вижда, че те са сгради, които обслужват пристанището, а не са обществени територии.

Границите са очертани, с предходното заключение, значи повторната експертиза може да се изпълни и от вещо лице - строителен техник.

 

Съдът счита, че искането за допускане на повторна експертиза е основателно, доколкото вещото лице при разпита му в съдебно заседание се установи, че е допуснало множество грешки при отговора на въпросите, не е извършило всички необходими справки, което препятстваше възможността да отговори адекватно на поставените от страните въпроси, както и не е отговорило частично или изцяло на някои от поставените от жалбоподателя въпроси в молба на л.252 от делото, които са предмет на допълнителното заключение. Доколкото след изявление на страните към настоящия момент след първоначално приетата съдебно-геодезична експертиза, както и допълнително приетата в днешното съдебно заседание, са установени и очертани концесионните площи, за отговора на останалите въпроси не са нужни специални знания на вещото лице - геодезист. На тези въпроси може да даде отговор вещото лице, който е строителен инженер, за това съдът счита, че повторната експертиза следва да бъде извършено от вещото лице с такава специалност.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на повторна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, да извърши оглед на място, справка в община Бургас, както и навсякъде другаде, където е необходимо, да даде заключение на поставените от жалбоподателя въпроси на л. 252 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 250 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице К.М., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

ДАВА възможност на двете страни в 3-дневен срок от днес, да допълнят въпросите към експертизата в случай, че имат такива.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок от три седмици, който тече от днес, да представи по делото фактури и други платежни документи, от които се установява плащане на извършваните услуги по поддръжка на териториите за обществено ползване в частта им, която касае дължимата според ответника ТБО, определена на жалбоподателя.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.12.2017г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.46 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: