ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 30.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети май                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 238 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:25 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „БМФ – Порт Бургас“ ЕАД, редовно призован, се представлява от адвокат М.Б. и адвокат Б.Т., надлежно упълномощени, с представено пълномощно.

За ответника – директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такса и реклама“ при Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

Явява се вещото лице М.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните и на вещото лице, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило в миналото съдебно заседание на 09.05.2017г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице.

 

Сне самоличността на вещото лице, както следва

М.П.М., на 55 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Представил съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – Искам да ви попитам, отговаряйки на нашите въпроси, запознахте ли се с границите на концесионната територия, за които се отнася оспорения акт?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Не съм се запознал с концесионните територии.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – Това означава ли, че на комбинираната скица вие давате отговор като приемате, че границите на концесионната територия са тези, които са посочени в синьо?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Да, посочените в синьо в приложение 1 към експертизата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – На място направихте ли оглед?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Не съм правил оглед на място на самата концесионна територия. Работил съм по данни на генералния план на пристанището.

АДВОКАТ Т. – С оглед на това, че представената граница не е граница на концесионната територия и актът, който обжалваме не се отнася за всички имоти, а концесионната територия обхваща част от територия на имот 22 не по начин, който е представен тук, моля да се даде допълнителна задача на вещото лице, след като се запознае с концесионния план, да даде отговор на същите въпроси, както и да отговори на въпроса, ако се установи, че границата на концесионната територия не преминава по синята линия, а по-навътре ще се промени ли отговорът, който е даден в това заключение.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Би трябвало, защото ще третираме нови граници, не на поземления имот, а граници на концесионни територии.

На въпроса попада ли имота в границите на ОУП на гр. Бургас, тук става въпрос кой ще бъде длъжника, при условие, че концесионната територия не граничи с обществените зони. Те са предпоставка за определяне на таксата, аз поне така го разбрах въпроса.

ВЪПРОС на СЪДА – Концесионните имоти попадат ли в очертанията на строителните граници, предвидени съгласно Общия устройствен план на гр. Бургас – това е първия въпрос.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. - Разменени са въпросите в заключението. Посочените въпроси на жалбоподателя, всъщност са въпросите на ответника и обратното.

АДВОКАТ Т. – Концесионните имоти са част от поземлените имоти, но не са изцяло върху тези поземлени имоти.

СЪДЪТ към адвокат Т. – Във въпросите, които сте задали, няма конкретизиран такъв въпрос?

АДВОКАТ Т. – Защото поземлените имоти не са цели, те са концесионна територия. Останалата територия е част от Пристанище Бургас и те не дължат такси и данъци.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато отговаряхте на въпрос 1, как индивидуализирахте имотите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Индивидуализирах ги като кадастрални единици по кадастралната карта, по идентификатори. Не се сещам точно къде съм ги видял, но съм ги гледал по делото. По-нататък в отговорите по техните въпроси ги има  изброени някъде.

АДВОКАТ Т. – Концесионната територия съвсем грубо обхваща само част от имот 22 и част от имот 21. Останалата част е от Пристанище Бургас и има ПУП, но за тези имоти, които са част от концесионната територия, границата минава, те не са част от ОУП, за тях не се дължи данък, не се начислява ТБО, тъй като това е държавно пристанище и не се начислява ТБО. Начислява се само за концесионера.

Съдът към адвокат Т. – За тази концесионна територия има ли представени концесионни договори?

АДВОКАТ Т. – Има концесионен договор, но в кадастъра няма отразяване. В концесионния договор има и граница на място.

За това, когато поставихме въпроса към експертизата, искахме вещото лице да се запознае на място, че не става въпрос за целия имот, а само за част от имотите. А от оспорения акт също не става ясно, за това искаме допълнителна задача.

Нямам други въпроси към вещото лице, тъй като те ще се променят отговорите с оглед на така изложеното относно концесионните територии.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Нямам въпроси към вещото лице. Евентуално бих поставил допълнителни такива, с оглед на това дали съдът ще допусне въпроси на другата страна.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Спречквал съм се с такива случаи, трябва да се види на място, да отида да ги снимам имотите, за да съм сигурен, че концесионните имоти отговарят на границите, с относителни точности, ще проверя на място. Ако няма идентификатор в декларациите, няма как да го индивидуализирам, според ПУП е трудно, ПУП е на тема общ устройствен план, има УПИ, но са след тяхната територия и има значение.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

ДАВА възможност на двете страни в 3-дневне срок от днес, в писмен вид да формулират въпроси към допълнително заключение към същата съдебно-техническа експертиза.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.10.2017г. от 11.15, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Вещото лице уведомено от съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.44 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: