ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 238 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:49 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „БМФ – Порт Бургас“ ЕАД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника – директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такса и реклама“ при Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено на л.75 от делото пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по повод жалба против Акт за установяване на задължения по декларация № 70-00-4215/1 от 20.06.2016г., с който органът по приходите към Дирекция „Местни приходи от данъци, такса и реклама“ на община Бургас е установил размер на задължения по декларация, дължими от жалбоподателя в размер на 441 291,29лв., представляващи такса за битови отпадъци за периода 01.01.2016г. – 31.12.2016г. по отношение на множество имоти, чиито декларации са подробно описани в акта.

Актът е потвърден изцяло с решение № 70-00-4215/5 от 10.01.2017г.на директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такса и реклама“ на община Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Оспорвам жалбата.

Моля уважаемият съд да приеме административната преписка. С оглед на евентуални указания, допълнително ще представим отчетни документи, свързани с предоставянето на спорните услуги.

Правя и доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа (геодезическа) експертиза, въпросите към която съм изложил в молба, която представям, с копие за другата страна.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените до този момент от ответника писмени доказателства, които са част от административната преписка, съгласно опис на л.2 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок от днес, да представи по делото решението на Общинския съвет, издадено на осн. чл.66, ал.1 от ЗМДТ, с която е одобрена план-сметка; доказателства, от които се установява, че услугите, представляващи компоненти на общата услуга, за която се дължи такса битови отпадъци (ТБО), действително се предоставят по отношение на имотите на жалбоподателя – пътни листи на автомобилите, които извършват сметосъбиране и сметоизвозване, схема на разположение на контейнерите, по отношение на процесните имоти и др., както и доказателства, ако общината е възложила дейността по събиране на отпадъците на друго юридическо лице.

В същия срок ответникът да представи доказателства за това, че поддържа депо за отпадъци или друга структура за обезвреждане на отпадъци.

 

Доколкото едно от основните възражения на жалбоподателя е, че имотите, за които е определена ТБО с процесния АУЗД, не се намират в населеното място гр. Бургас, искането на ответника за назначаване на съдебно-геодезическа експертиза е допустимо и относимо по спора. По тази причина и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-геодезическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши справка в община Бургас по отношение на действащия устройствен план относно зоната, в която се намират процесните имоти, както и по отношение на действащия общ устройствен план на гр.Бургас, в частта, където са имотите на жалбоподателя, да даде заключение по формулираните от ответника въпроси, депозирани в днешното съдебно заседание в нарочна молба.

Копие от молбата да се изпрати на жалбоподателя, който в 3-дневен срок от получаването може да изрази становище и да формулира свои въпроси към вещото лице.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж. М.М., който да се призове след представено доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лв., вносими от ответника по сметка на Административен съд Бургас в 14-дневен срок от днес. УКАЗВА на ответника, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай на формулиране от негова страна на други въпроси към назначената експертиза, съдът ще определи допълнителен депозит.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателят, най-късно до следващото съдебно заседание да представи справка, от която да се установява, какъв е броят на товарните превозни средства, които влизат и напускат пристанището в рамките на една календарна година – 2016г.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.05.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.06 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: