ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 09.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети май                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 238 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „БМФ – Порт Бургас“ ЕАД, редовно призован, се представлява от адвокат М.Б. и адвокат Б.Т., надлежно упълномощени, с представено пълномощно на л.88 от делото.

За ответника – директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такса и реклама“ при Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

Явява се вещото лице М.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото след предходното заседание са постъпили писмени доказателства от ответника, за които той беше задължен.

Освен това от жалбоподателя е постъпила молба, с която са формулирани въпроси към съдебно-техническа експертиза.

На 05.04.2017г. от ответника е постъпило писмено доказателство – писмо от директора на Дирекция „Устройство на територията” при община Бургас до директора на Дирекция „МПДТР“ при община Бургас.

 

АДВОКАТ Б. – Запознати сме с представените доказателства.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – С въпросите от жалбоподателя съм запознат и се извинявам, че се забавих със заключението, Бях готов да го предам на втори май, когато забелязах, че има допълнително зададени въпроси.

Готов съм със заключението по допуснатата експертизата и го представям на съда и страните сега.

 

Съдът връчи копие от заключението на вещото лице на страните.

 

АДВОКАТ Б. - Уважаема госпожо съдия, не възразявам да бъдат приети писмените доказателства, с изключение на приложеното по делото заключение на съдебно-техническа експертиза по предходно дело, водено между същите страни. Считам, че е недопустимо заключение на вещото лице по друго дело, да бъде приемано в настоящото производство .

Моля да ни бъде дадена възможност да се запознаем с експертизата и в следващото съдебно заседание да изслушаме вещото лице.

АДВОКАТ Т. – Имахме задължение да представим справка за броя на камионите, които са влезли през портала. Заявяваме, че не сме в състояние да представим такива справка, тъй като на входа на пристанището се брои вдигането на бариерата, това е единствения път, тъй като е вход и на държавното пристанище, както и през тази бариера преминават и леки автомобили, поради което не можем да представим такава справка.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – По повод експертизата, моля да бъде приета. На нашите въпроси е отговорено.

Относно възражението или несъгласието на страната по така представената експертиза от предходно дело, моля същата да бъде приета и да бъде обсъдена заедно с всички доказателства по делото.

Относно броят на камионите – считаме, че е редно да бъде представена подобна справка. Не сме съгласни, че такава не може да бъде изготвена, тъй като пристанището е гранична територия и като такава би следвало да се прилагат определени разпоредби, които задължават ответната страна да извършва определен контрол, така че не се отказваме от това доказателствено искане. С него искаме да докажем, че голяма част от товарните автомобили минават през града и ползват кофите на пристанището, а това има пряко отношение с принадлежността на пристанището към населеното място - гр. Бургас, по дефиницията дадена в Закона за устройство на територията на Република България.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис в писмо вх.№3037/27.03.2017г., с изключение на приложената към останалите доказателства заключение по съдебно-техническа експертиза изготвено по адм.д. № 1714/2015г.

Принципът за устност и непосредственост не позволява експертизи, които са допуснати и приети по други съдебни производства, да бъдат ползвани в съдебни производства, по които тези експертизи не са назначавани. Съдът по тази причина не може да обсъди представеното експертно заключение по назначена по друго дело експертиза, тъй като законът му забранява да се позовава на него.

ПРИЕМА и представеното от ответника писмо от директора на дирекция „Устройство на територията“ към община Бургас от 04.04.2017г.

 

По отношение на съдебно-техническата експертиза, назначена в настоящото производство, заключението е представено в днешното съдебно заседание от вещото лице, не е спазен 7-дневния срок, който е регламентиран в ГПК и една от страните възрази вещото лице да бъде изслушано днес, поради което изслушването на вещото лице не може да бъде проведено в това съдебно заседание.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.05.2017г. от 12.30ч., за която дата и час страните и вещото лице са уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.19 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: