ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 05.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 238 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „БМФ – Порт Бургас“ ЕАД, редовно призован, се представлява от адвокат М.Б. и адвокат Б.Т., надлежно упълномощени, с представено по делото пълномощно.

За ответника – директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такса и реклама“ при Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен.

Явява се вещото лице инж.Д.С..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР нае ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДАВА, че от ответника са постъпили писмени доказателства, съгласно задължения, които съдът му е вменил от предходно съдебно заседание, а заключението на вещото лице по повторната съдебно-техническа експертиза е постъпило на 27.11.2017г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

 

АДВОКАТ Б.: Запознати сме със заключението и моля да бъде изслушано вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Запознат съм със заключението и не възразявам да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Инж. Д.С.С., 50г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм експертно заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т.: В заключението си отговаряте, че концесионните териториите попадат в строителните граници за гр.Бургас. Въпросът е попадат ли границите в ПУП на гр. Бургас?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: За концесионните територии няма изработен ПУП и същите не попадат в такъв план. Има я нанесена тази територия в кадастралната карта, като посоченото в заключението под строителни граници, съм имала предвид, че са нанесени в кадастралния план и в кадастралната карта на гр. Бургас. Имам предвид, че тази територия е нанесена в кадастралния план. Казах, че е в границите на населеното място, но не е в регулационния план, защото няма ПУП. Регулационният план е изработен върху кадастралния план. С влизане в сила на кадастралната карта, кадастралния план не е престанал да действа. В общината го има този кадастрален план. В кадастралната карта също е нанесено пристанището.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т.: Втория въпрос е относно очертанието на населеното място, отговорът на въпрос 6, и отново имате територия на населено място съгласно ЗУТ и коментирате строителни граници. Под строителни граници, в отговора на въпрос 6, какво сте имали предвид?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:*** има влязъл в сила Общ устройствен план (ОУП) и в този ред на мисли, тази територия на пристанището е предвидена за транспорт. Когато говорим за граници на населено място, както е по ЗУТ, това са строителни граници и в този смисъл съм казала, че когато няма ОУП, пак бих твърдяла, че е в границите, защото го има в кадастралния план.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т.: Да разбираме ли, че когато казвате строителни граници, имате предвид граници по кадастрален план?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, имам предвид това, което е нанесено в кадастралния план, а при отговорът на въпрос 6 имам предвид и предвижданията в ОУП.

АДВОКАТ Б.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА СЪДА: В отговора на въпрос 2 сте посочила ясно, че предназначението на имотите е съгласно ОУП. Тогава в отговорът на въпрос 4, относно начина на трайно ползване, как го определихте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Начинът на трайно ползване е от кадастралната карта на гр. Бургас.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателно размер на възнаграждението – 300лв., от които 250лв. са внесени под формата на първоначален депозит.

За разликата от 50 лв. ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, да внесе по сметка на Административен съд Бургас.

Да се издаде РКО.

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства съгласно опис на л. 635 от делото

 

АДВОКАТ Т.: Нямаме други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да уважите предявената пред вас жалба по мотивите, които са изложени в нея.

Основен спорен въпрос в настоящото производство е въпросът относно тълкуването на строителните граници на гр.Бургас. От експертизата се установи, че концесионната територия не попада в ПУП на гр.Бургас, който според нас очертава строителните граници, по мотиви изложени в жалбата.

Отделно от това, съгласно практика на ВАС по дело 1416/2014г., се приема, че територията за транспорта не е урбанизирана територия и не е част от строителните граници на града, поради което същата не може да бъде предмет на заповедта на кмета по чл.63 от ЗМДТ, а след като не е част от заповедта, то следователно и за нея не се дължи такса битови отпадъци.

С оглед на това, моля да уважите жалбата.

Представям списък на разноските, заедно с доказателства за тях.

АДВОКАТ Б.: В списъка с разноските сме дописали само 50лв., доплащане за повторната съдебно-техническа експертиза, прието в днешното съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо съдия, моля да потвърдите обжалвания акт като законосъобразен.

Моля допълнително да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

Що се касае до цитираната от процесуалния представител жалбоподателя съдебна практиката на ВАС, то искам да обърна внимание, че има и друго решение по предходно дело, на друг състав на ВАС, в който съдът се е произнесъл по идентичен казус между същите страни, че са налице законоустановените предпоставки за дължимост на такса битови отпадъци.

Моля в полза на Община Бургас да бъде присъдено възнаграждение на юрисконсулт, като в условията на евентуалност правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на пълномощника на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 11 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: