Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

           816                                  26.04.2016 година                              гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на тридесет и първи март, две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря С.Х., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 238 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Х.И.В. с ЕГН **********, с адрес: ***, против решение № 1706 от 07.12.2015 г. по НАХ дело № 4591/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № НП-7986/03.08.2015 г., издадено от заместник-кмет на Община Бургас, с което на основание чл. 183, ал. 4, т.8 от ЗДвП е наложено на касатора Х.И.В. административно наказание глоба в размер на 50 лева за нарушение по чл. 98, ал.1, т.5 от ЗДвП.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че нарушението е установено по несъмнен начин от събраните доказателства. Приел е също, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган и съдържа установените в чл.57, ал.1 от ЗАНН реквизити, като при издаването му не са допуснати съществени процесуални нарушения.

Решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 27.07.2015 г. около 09.05 часа в гр. Бургас, на ул. „Гладстон“ срещу № 46, е бил репатриран от служители на Община Бургас, дирекция „УКОРС“, л.а. марка „Ландровер“ с рег. № *****, собственост на касатора Х.И.В.. За освобождаване на автомобила от наказателния паркинг последният се явил лично и заявил, че е управлявал и паркирал автомобила на посочената улица. За така констатираното нарушение бил съставен АУАН, въз основа на който било издадено оспореното пред БРС наказателно постановление.

С нормата на чл. 98, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е установена забрана за престой и паркиране на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях. В конкретния случай управляваният от касатора В. автомобил е бил паркиран в нарушение на тази забрана, върху пешеходната пътека на ул. „Гладстон“ срещу № 46, поради което законосъобразно е била ангажирана отговорността му за нарушение по чл. 183, ал.4, т.8 от ЗДвП. В цитираната разпоредба е предвидено административно наказание глоба в размер на 50 лева за престой или паркиране в зоната на пешеходна пътека.

Касаторът по същество не оспорва фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд, но счита, че при издаване на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствени правила. В тази връзка сочи, че актосъставителят не е присъствал при извършване на нарушението, а е съставил акта въз основа на констатациите, съдържащи се в съставения при репатриране на автомобила протокол, както и че в акта не са посочени свидетелите, присъствали при установяване на нарушението. Съдът намира тези доводи за неоснователни. В разпоредбата на чл. 40, ал. 4 от ЗАНН е предвидена възможност актът да се състави и в отсъствие на свидетели, в случаите когато нарушението е установено въз основа на официални документи. В конкретния случай актът за установяване на административно нарушение е основан на данните, отразени в протокол от 27.07.2015 г., съставен от Кирил Венциславов Царев на длъжност „Главен специалист“ в дирекция „УКОРС“ при община Бургас. Като съставен от длъжностно лице в кръга на компетентността му, той съставлява официален удостоверителен документ и се ползва както с формална доказателствена сила (удостоверява спрямо всички с обвързваща доказателствена сила извършването на обективираното изявление, посочените дата и място на издаване, и неговото авторство), така и с материална доказателствена сила (обвързва съда да приеме, че посочените факти са се осъществили от външна страна така, както е посочено в него). Същият не е оспорен в съдебното производство по надлежния процесуален ред, а и не са налице обстоятелства, които да поставят под съмнение верността на направените с него констатации. Напротив, в жалбата, с която БРС е сезиран, нарушителят изрично е заявил, че е „спрял с част от автомобила си на пешеходната пътека“. С оглед на това следва да се приеме, че фактите, предмет на удостоверителното изявление, са се осъществили така, както е отразено в протокола.

При извършената служебна проверка на основание чл. 218, ал.2 от АПК, касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата касационно основание. Ето защо обжалваното решение, като обосновано и постановено в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1706 от 07.12.2015 г. по НАХ дело № 4591/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.