О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 597/10.03.2015 година,  град Бургас

 

Административен съд - Бургас, в закрито заседание на  десети март, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 238/2015 година,

 

Производството е образувано по искова молба вх. № 943/29.01.2015 година на Х.Х.Х. с ЕГН ********** и адрес – Бургаски затвор, VІ група, килия № 211, против „Затвора на гр. Бургас“.

От съдържанието на исковата молба съдът прави извод, че ищецът се оплаква от лоши битови условия в затвора, както и от недостатъчно медицинско обслужване, предвид заболяването му – захарен диабет и хипертония.

Съдът констатира, че исковата молба не е насочена срещу надлежен правен субект. „Затвора на град Бургас“ не е юридическа личност и не може да бъде ответник в исково производство по чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ, каквото е конкретното.

Мотивиран от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ВРЪЩА  искова молба вх. № 943/29.01.2015 година на Х.Х.Х. с ЕГН ********** и адрес – Бургаски затвор, VІ група, килия № 211, против „Затвора на гр. Бургас“.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 238/2015 година.

 

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд -  в седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: