Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1088            от 19.06.2014г.,      град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

      Председател: Станимир Христов

                                                                             Членове:   1. Павлина Стойчева

            2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.А. и прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 238 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Бургас пак 3” ЕООД, ЕИК 201761601; със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от З.К.А. – управител против Решение № 25/06.01.2014г., постановено по НАХД № 3259/2013г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 492/09.05.2013г. на Директор на ТД на НАП-гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на жалбоподателя на основание чл.185, ал.1 и чл. 186, ал. 1, т.1, буква А от ЗДДС е наложена  имуществена санкция от 1500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като неправилен и незаконосъобразен поради нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касатора не се представлява, представя писмено бележки.

Ответникът по касация – Директор на ТД на НАП-гр.Бургас, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на „Бургас пак 3” ЕООД против Наказателно постановление № 492/09.05.2013г. на Директор на ТД на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на жалбоподателя на основание чл.185, ал.1 и чл. 186, ал. 1, т.1, буква А от ЗДДС е наложена  имуществена санкция от 1500 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че същото е издадено при спазване на процесуалните норми и правилно приложение на материалния закон.

 

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд  само на посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са частично основателни.

   Фискалните касови бележки, редът и начинът за тяхното издаване са регламентирани в чл.118 от ЗДДС и в Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Съгласно  чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ. Прилагането на цитираната разпоредба от ЗДДС, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с Наредба № Н-18. Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18 „Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата: 1. по чл.3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал.1.; 2. по чл. 3, ал. 2 - за всяко плащане, включително за платените чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1”. От анализа на цитираните разпоредби е видно, че фискална касова бележка се издава при извършване на плащането, като престация по договор за покупко-продажба и всеки търговец е длъжен едновременно с получаване на плащането да предостави на клиента издадената фискална касова бележка, тоест продавачът трябва да я издаде към момента, когато купувачът плаща цената, защото тя е доказателство за извършеното плащане.

В случая по делото липсват доказателства, че на 04.02.2013г. клиент е заплатил в брой сумата от 1412,35 лева, за която сума същият не е получил фискален бон. АУАН  е съставен въз основа на констатации обективирани в ПИП № 0120422/05.02.2013г. и съгласно информация, извлечена от стокова разписка № 0000033362/04.02.2013г., отразяваща доставка на различни хранителни продукти на стойност 1412,35 лева. Видно от дадените в съдебно заседание пред районния съд обяснения на актосъставителя Димитров и касиера на дружеството – св. Б. в хода на проверката, служителите на ТД на НАП Бургас са наредили на свидетелката да впише на ръка в процесната стокова разписка текст „платено” и да се подпише, като така вписаният от касиера ръкописен текст, несъмнено не е част от първоначалното съдържание на стоковата разписка, разпечатана от принтера на склада и към момента на данъчната проверка не е съществувал запис, че сумата посочена в складовата разписка е платена. От показанията на свидетелката Б. се установява ясно, че дружеството работи с клиенти, на които извършва доставки, като на 20-то число, те заплащат сумарно общата стойност на всички доставки еднократно, за което се издава фактура с касов бон. Депозираните показания се потвърждават от представените по делото фискален бон и фактура от 19.02.2013г., дневника за продажби и справка-декларация на „Бургаспак 3” ЕООД за февруари 2013г.. Същевременно, видно от цитираната стокова разписка, в нея няма отразени съществени реквизити, като не е посочен изпълнителя, получателя, лицето което я е съставило, съответно същата не е подписана и от нея не би могло да се установи, че тя действително е издадена от името на санкционираното дружество, като липсват подписи и на лицата предали и приели стоката посочена в нея. Също така, по принцип стоковите разписки се издават във връзка с изписването на налични стоки или тяхното предаване, което от една страна не винаги се дължи на извършена продажба, а от друга страна дори да е във връзка с такава, не отразява момента на заплащането на цената, с който момент е свързано задължението за издаване на фискален бон. В този смисъл, макар и на стоковата разписка да е записано „платено”, от нея не се установява момента на извършване на плащането, а от там и момента на неизпълнение на задължението за издаване на фискален бон, като посочената в наказателното постановление дата не е безспорно установена.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което същото следва да се отмени, като отменено следва да бъде и оспореното НП.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 25/06.01.2014г., постановено по НАХД № 3259/2013г. на Районен съд - Бургас

и вместо него ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 492/09.05.2013г. на Директор на ТД на НАП-гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                  

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.