ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 12.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети март                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 238 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.С.В.-Р., редовно призована, се явява лично и с адвокат М., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Районно управление „Социално подпомагане” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Т.С.В.-Р. против решение КПК-2/04.01.2013 година на Директора на РУ „СО" гр.Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 022-00-51/29.11.2012 година на ръководителя на осигуряването на безработицата в РУ„СО” гр.Бургас, с което на основание чл.54ж, ал.2 във вр. с чл.114, ал.1 от КСО е разпоредено възстановяване на недобросъвестно получено обезщетение за безработица за периода 01.04.2008 година до 30.06.2008 година в размер на 600 лева главница и 575,63 лева лихва от датата на неправомерно полученото обезщетение до датата на разпореждането.

 

АДВОКАТ М.: Поддържаме жалбата, г-жо председател. Няма да сочим други доказателства. Да се приемат тези приложени към административната преписка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам жалбата. Представили сме административната преписка, която моля да приемете като доказателство по делото. Други доказателства няма да соча.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М.: Г-жо председател, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата. Конкретно се касае за граждански договор, който е резултативен по своя характер и дължимото задължение е съобразно положения труд, а не за трудов договор с дължимост на равни месечни възнаграждения. Моля за срок за представяне  на писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема г-жо председател, моля да потвърдите обжалваното  решение на Директора на РУ”СО” гр.Бургас по аргументи посочени в него.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: