ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

         Номер                          Дата 25.02.2009 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 25 февруари 2009 год.,

в следния състав:

                                                 

                                                                          Съдия: П.С.

 

разгледа адм. дело 238 по описа за  2009 год.

и  за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството се движи по реда на чл. 75, ал.1 и ал. 2 от ДОПК.

Постъпило е искане по смисъла на чл. 75, ал. 1, т.2 от ДОПК от дознател в сектор “Икономическа полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, с което се уведомява съда, че се провежда разследване по досъдебно производство № 232/2004/2006 год., образувано срещу лицето С.Х.С., управител на търговското дружество “Нартика” ЕООД – гр.Стара Загора за това, че в периода 01.04.2003 год. – 30.09.2003 год., в гр.Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, с цел да осуети установяването на  данъчни задължения в големи размери, водил счетоводна отчетност и ползвал счетоводни документи с невярно съдържание – справки-декларации по ЗДДС, данъчни фактури, дневници за покупки и продажби, като с деянието са укрити данъчни задължения в особено големи размери – престъпление по чл.257, ал.1, във вр. с чл.256, ал.1 от НК (приложима редакция).

За целите на разследването се иска разкриване на данъчна  информация, като в тази връзка са приложени и доказателства в подкрепа на искането, установяващи наличието на образувано досъдебно производство по повод постъпило уведомление от ТД на НАП – Стара Загора.               

Съдът, след като обсъди представените по делото доказателства, намира искането за допустимо и основателно, като направено от надлежен орган, в рамките на вменените му правомощия, при наличието на съответното висящо производство. Искането е подкрепено с доказателства, установяващи релевантни за производството факти и е мотивирано със съображения, от които може да се направи обоснован извод за необходимостта от разкриване на данъчна информация от органа по приходите.

Като взе предвид горните обстоятелства и на основание чл. 75, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ДОПК , във вр. с чл. 72, ал. 1 от с. к., съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДОПУСКА разкриването от ТД на НАП – Бургас на сведения, съставляващи данъчна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ДОПК, като същите се предоставят на разследващия орган по досъдебно производство  № 232/2004/2006 год. по описа на ОД на МВР – Стара Загора.

ОПРЕДЕЛЯ обхвата на конкретните индивидуализиращи данни, както следва:

ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ от ТД на НАП – Бургас следната информация  относно следните търговци:

“ЖИТЕН ДАР” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, с Булстат 102692153, НДР 1021372168,

ЕТ “ЖАНЕТ – Д”, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, с Булстат 102066231, НДР 1024013592,

“ДЕВИН ГАЛА” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, с Булстат 102693159, НДР 1021373768 :

 

1.     заверени копия на СД по ЗДДС и дневниците за покупки и продажби за периода 01.04.2003 – 30.09.2003 год.

2.     заверени копия на ГДД, с прилежащите ГФО за 2003 год.

3.     заверени копия на пълномощни за представителство и подаване на документи в ТД на НАП – Бургас.

4.     справки за подадени уведомления по чл.62, ал.4 от КТ за периода 01.04.2003 – 30.09.2003 год.

5.     справка за издадени ДРА и/или РА на посочените дружества и констатираните данъчни задължения по тях на тези търговци, без прилагане на самите актове.

6.     справка за движението на ДДС-сметките на търговските дружества  за периода 01.04.2003 – 30.09.2003 год.

 

ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за разкриване на сведенията, считано от получаване на настоящото определение.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

     

                                                                              СЪДИЯ:………………