ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 13.01.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     І-ви Административен състав

На тринадесети януари                                       две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: А.В.

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия В.

административно дело номер 238 по  описа  за 2008 година.

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         За жалбоподателя – „Прайм пропърти” АДСИЦ, редовно уведомен, се явява юрисконсулт С.

         За ответната Община Царево, редовно уведомена, се явяват адв. М. и адв. О.

         За заинтересованите страни - „Корал резидънс” ЕАД, „ЕС ВИ ЕС” АД, „Глобъл лизинг консулт енд практис” ООД, редовно уведомени, не се явяват и не се представляват.

За заинтересованата страна – „Глобъл инвест” ЕООД, редовно уведомена, се явява управителя Ж. С.

За заинтересованата страна – Държавата чрез МРРБ, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт С.

За заинтересованата страна – „Ибердрола инмобилиярия риъл естейт инвестмънтс” ЕООД, редовно уведомена, не се явява представител.

За заинтересованата страна - „Вита тур инвест” АД, редовно уведомена – адв. С.

Явява се вещото лице.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ С: Да се даде ход на делото.

АДВ. М: Да се даде ход на делото.

АДВ. О: Да се даде ход на делото.

УПРАВИТЕЛЯ Ж. С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ С: Да се даде ход на делото.

АДВ. С: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Снема самоличността на вещото лице както следва:

М.Р.Г. – 60 г., българска гражданка, семейна, неосъждана, предупредена за отг. по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и убеждение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Искам да направя уточнение. В заключението, където съм записала „паркове и лесопаркове”, да се чете „защитни гори”.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпроси на ЮРИСКОНСУЛТ С.: Искам да добавя, че ТУП-а, по който съм правила справка, тези имоти не са нанесени. Те са нови. Трябва човек да се ориентира в мащаб 1:25 000 къде попада имота. По отношение на цветовете, те наистина са близки, но трябва да се прецени в каква зона попада.

Това е крайбрежна зона и по конфигурацията на картата, съм се ориентирала. Ходих в лесничейството и гледах картата. Ориентирала съм се точно по специфичните граници на имотите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпроси на АДВ. М: Съседните имоти са с променено предназначение и за тях има ПУП.

Имотът се намира между тях и плажната ивица.

Аз не съм разглеждала по отделно всеки ПУП за отделните имоти, защото не съм имала такава задача. Не мога да кажа дали е частично или за всеки ПУП има транспортно-комуникационна схема.

Този имот с кадастрален № 22.21 има осигурен достъп съгласно плана за застрояване с тупика, който е посочен в плана за регулация.

Ако има цялостно одобряване на уличната регулация, тя ще обслужва цялата зона и тогава няма да има нужда от транспортно- комуникационна схема. Това аз не съм го проверила, но в обжалвания ПУП има улица, която осигурява транспортния достъп до имота.

 

АДВ. О.: Нямам въпроси към вещото лице.

УПРАВИТЕЛЯ Ж. С.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВ. С.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С: Поради неизяснения според мен по отношение местоположението статут на имота, поради което се обжалва заповедта, моля да изискате становище от Териториално управление на Агенция по горите Царево дали имот с кадастрален номер 22.21 попада в държавен горски фонд.

АДВ. М: Моля да поставите на вещото лице допълнителна задача във връзка с отговорите в днешно съдебно заседание и отговорите по въпрос 4. Задачата касае така наречените схеми за транспортно- комуникационни схеми  по ПУП. След справка с ПУП за вече влезли в сила ПУП за съседни имоти от № 512-515 и за имоти 130, 133 и 001 вещото лице да посочи по местности „Исмаилов чаир” и „Рибарницата” налице ли са транспортно-комуникационни схеми, „В и К” схеми и ел. схеми одобрявани за съседните имоти, защото твърдим, че за съседните имоти са издавани разрешения за строеж. Нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам доказателствени искания.

АДВ. О.: Нямам доказателствени искания, но ми се стори, че колегата иска удостоверение за това, че имота не е в горски фонд. Ние твърдим същото.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза от същото вещо лице, след депозит от 250 лв., вносим от Община Царево в 3-дневен срок от днес.

Вещото лице да отговори на поставените в днешно съдебно заседание от адв. М. въпроси, както и да направи копие от лесостройствения план за имота, от който да става ясно дали същия е част от горския фонд или не.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.02.2009 г. – 13,30 ч.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: