ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 06.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шести февруари                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2387 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Малко Търново, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ч., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА        Министерство на земеделието и храните, редовно уведомен, представител не се явява.

          За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция Пътна инфраструктура” редовно уведомени, представител не се явява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Областен управител на област Бургас, редовно уведомени, се явява юрисконсулт Ж., с представено в днешно съдебно заседание  пълномощно.

 

 По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да не се дава ход на делото предвид нашата молба, с която оттегляме жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Предвид постъпилата молба не се противопоставям да не се дава ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Община Малко Търново срещу Заповед № 18-134230 от 29.10.2014 г. на началника на СГКК-Бургас за изменение на одобрената със заповед № РД-18-93/19.12.2007 г. на ИД на АК кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Малко Търново.   

Ответникът е представил преписката по издаването на обжалвания акт.

С молба от 02.02.2015 г. юрисконсулт Н. Ч., в качеството му на пълномощник на кмета на Община Малко Търново, е заявил от името на жалбоподателя, че оттегля жалбата, като е представено и изрично пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Поддържам молбата. Да се прекрати производството по делото.

 

      Съгласно разпоредбата на чл.155, ал. 1 и ал. 3 от АПК при всяко положение на делото, оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а когато това е извършено извън съдебно заседание, формата за действителност е писмена. Анализът на цитираната правна норма обоснова извод, че оттеглянето е процесуално действие, с което легитимираният да търси защита правен субект се разпорежда едностранно с предмета на спора. Десезиращият акт има за последица заличаване на извършените от съда и страните процесуални действия с обратна сила. В настоящия случай оттеглянето изхожда от правоимащо лице и е съответно на изискванията, регламентирани в чл.155 от АПК, поради което следва да се уважи.

       Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 8, вр. чл. 155 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Малко Търново, против Заповед № 18-134230 от 29.10.2014 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас за изменение на одобрената със Заповед № РД-18-93/19.12.2007 г. на ИД на АК кадастрална карта и кадастрален регистър на гр.Малко Търново.

       ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2387/2014 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Върховен административен съд, който за жалбоподателя и заинтересованата страна Областен управител на област Бургас тече от днес, а за останалите участници в процеса, от съобщаването му.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: