ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2384 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.У.М., редовно уведомен чрез упълномощения от него процесуален представител – адв. Д.Р., не се явява и не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Началник сектор „Миграция“ при Областна дирекция на МВР гр. Бургас, редовно уведомен, явява се лично началникът И.М..

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК, моля да конституирате Окръжна прокуратура – Бургас, като страна в процеса.

НАЧАЛНИК М.: Не възразявам.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки с оглед искането на представителя на Окръжна прокуратура – Бургас,

 

 О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България като участник в настоящия процес.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

НАЧАЛНИК М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № УРИ-5382з-84/09.08.2017г. на началник-сектор „Миграция“  при ОД на МВР-Бургас.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт, а след указание на съда представи решение № 8896/11.12.2014г. на Държавна агенция за бежанците, с което на жалбоподателя е отказано предоставянето статут на бежанец и потвърждаващото го решение на Върховен административен съд.

НАЧАЛНИК М.: Считам, че жалбата е неоснователна. Да бъде оставена без уважение. Представена е цялата административна преписка.

Представям заповед, с която съм оправомощена да издавам принудителни административни мерки по Закона за чужденците в Република България.

Други доказателства няма да соча.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Моля да се приемат доказателствата по административната преписка.

Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства по административната преписка, допълнително представените решение № 8896/11.12.2014 г. на Държавна агенция за бежанците, решение № 5669/12.05.2016 г. на Върховен административен съд, както и представената в днешно съдебно заседание заповед на директора на Областна дирекция на МВР гр. Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

НАЧАЛНИК М.: Моля, съдът да потвърди заповедта и да остави жалбата без уважение.

ПРОКУРОРЪТ: Г-н председател, моля да отхвърлите жалбата и да оставите в сила оспорената заповед. Считам, че не са налице предпоставките на чл. 146 от АПК. Заповедта е мотивирана, издадена в съответствие с материалния закон. Конкретното лице е установено без документи за самоличност и след потвърдителното решение, с което е отказан статут на бежанец, е издадена принудителна административна мярка лицето да бъде върнато до страната на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.40 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: