ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На дванадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2383 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:45 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.У.М., редовно уведомен чрез неговия процесуален представител адв. Д.Р., не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Началник сектор „Миграция“ при Областна дирекция на МВР гр. Бургас, редовно уведомен, явява се лично началника И.М..

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК да конституирате Прокуратурата на Република България като страна в настоящия процес.

НАЧАЛНИК М.: Не възразявам по направеното искане.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки с оглед направеното искане на представителя на Окръжна прокуратура – Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България като страна в настоящия процес.

 

По хода на делото:

НАЧАЛНИК М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № УРИ-5382з-85/09.08.2017г. на началник-сектор „Миграция“  при ОД на МВР-Бургас.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт, а след указание на съда представи решение № 8896/11.12.2014г. на Държавна агенция за бежанците, с което на жалбоподателя е отказано предоставянето статут на бежанец и потвърждаващото го решение на ВАС.

 

НАЧАЛНИК М.: Оспорвам жалбата. Моля да бъде потвърдена издадената заповед.

Представям заповед на началника на ОД на МВР гр. Бургас, с която съм оправомощена да издавам заповеди за налагане на принудителни административни мерки.

Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Моля да се приемат представените с административната преписка доказателства.

Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните и като намери фактическата обстановка по делото за изяснена, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, решение № 8896/11.12.2014 г. на ДАБ и потвърждаващото решение № 5669/12.05.2016 г. на Върховен административен съд, както и представената в днешно съдебно заседание заповед на началника на ОД на МВР гр. Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

НАЧАЛНИК М.: Моля да оставите без уважение жалбата и да потвърдите издадената заповед. Считам, че същата е издадена съгласно нормите и реда за временно настаняване на чужденци в специалните домове.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да отхвърлите оспорването и да оставите в сила издадената заповед. Считам, че са налице предпоставките на чл. 44 от Закона за чужденците в Република България, тъй като лицето освен, че няма документи за самоличност, на същото е издадена заповед за принудителното му извеждане от страната с цел организиране връщане на същия до страна на произход, тъй като съществуват пречки същия да напусне страната незабавно. Не са налице предпоставките по чл. 146 от АПК, поради което моля да се произнесете в този смисъл.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.51 часа.

 

 

        СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: