ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 31.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи май                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2383 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Т.И., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Първо районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Представям и моля да приемете като доказателство по делото писмо до Окръжна прокуратура – гр. Бургас с вх. № 3861/12.04.2017 г., изпратено от Районна прокуратура – гр. Бургас, видно от което преписката вх. № 8698/2002 г. е постъпила в Районна прокуратура – гр. Бургас с данни за нанесен побой от ученици от училище „Св. св Кирил и Методий“ по молба от Я.А.П., приключена е с отказ за образуване на досъдебно производство и към настоящия момент е унищожена.

АДВОКАТ Д.: Запознат съм с писмото.

Нямаме други доказателствени искания.

Представям списък за разноските и договор за правна защита и съдействие, удостоверяващ плащането на хонорар.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото писмо, подписано от заместник-административния ръководител прокурор при Районна прокуратура – гр. Бургас с изх. № 8698/2002 от 12.04.2017 г. по опис на Районна прокуратура – гр. Бургас, както и да приложи към делото представения от пълномощника на жалбоподателя списък с разноски и договор, удостоверяващ плащане на адвокатско възнаграждение.

Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото писмо, подписано от заместник-административният ръководител прокурор при Районна прокуратура – гр. Бургас с изх. № 8698/2002 от 12.04.2017 г. по опис на Районна прокуратура – гр. Бургас.

ПРИЛАГА по делото представените от адвокат Д. списък с разноски и договор, удостоверяващ плащане на адвокатско възнаграждение.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо председател, аз ще Ви помоля да уважите подадената жалба срещу отказ с рег. № 431000-4599/28.10.2016 г., издаден от началника на Първо районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас. Подробно в жалбата съм мотивирал защо считам, че е незаконосъобразен постановеният отказ. Към момента на постановяване на този отказ моят доверител притежава валидно разрешение отново за огнестрелно ловно оръжие с валидност до 2021 г. Той е ловец от 2007 г. и периодично няколко пъти се е налагало подновяването на това разрешително. Мотивите, които са цитирани и с които се отказва издаване на разрешително за оръжие за спортни цели, са съществували и към момента на подновяване на разрешителното за ловно оръжие, но тогава не е поставен отказ. Отделно в преписката е посочено, че доверителят ми е представил всички документи, изисквани от закона за издаване на такова разрешително.

С оглед на гореизложеното, считам отказа за незаконосъобразен и ще моля да го отмените.

Моля да ни присъдите направените разноски.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Имам много силно желание да се състезавам, затова искам да ми бъде издадено разрешително за оръжие за спортни цели.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Уважаема госпожо съдия, считам, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена. Видно от представения отказ на административния орган, същият не е мотивиран, което е съществено процесуално нарушение на административните правила. Препраща към справка, в която неправилно са отразени фактически обстоятелства. С оглед на това считам, че жабата е основателна и следва да бъде уважена. Видно от представените доказателства жалбоподателят притежава разрешение за носене на ловно огнестрелно оръжие, като посочените в справката обстоятелства не са послужили като мотив за отказ за издаването му.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: