ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети февруари                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: РОСИЦА ДАПЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2383 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Т.И., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Първо районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Дапчева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата. Направил съм с нея доказателствено искане за допускане на двама свидетели, като уточнявам за днешно съдебно заседание, че искаме само един – П.В.К., който водим и моля да допуснете до разпит. С показанията на свидетеля ще установяваме релевантни факти, а именно къде тренира жалбоподателят, по какъв начин се извършва тренировката по спортна стрелка, за какво е необходимо исканото спортно оръжие.

Моля да задължите ответника за следващо съдебно заседание да представи писмена справка относно движението на преписките по заявителски материал и по-конкретно ЗМ-937/2002 г. по описа на Първо районно управление МВР – гр. Бургас, както и информация относно извършена регистрация в ДВНПиЗО рег. № 28/24.01.2016 г. по опис на ПП ОД на МВР – гр. Бургас и цялата налична информация, свързана с данни за образуване на досъдебно производство и движение на това досъдебно производство.

Да се приемат доказателствата, представени с административната преписка.

ПРОКУРОР ДАПЧЕВА:  Жалбата е допустима.

Няма да соча доказателства.

По направените доказателствени искания предоставям на съда.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи справка, съдържаща информацията, посочена от пълномощника на жалбоподателя.

Наред с това съдът следва да задължи ответника за следващо съдебно заседание да представи справка, съдържаща информация относно издадени на жалбоподателя разрешения за притежаване на оръжие, включително ловно такова, като се посочи началната дата на издаване на разрешенията и всички последващи, с които е продължаван срокът. Следва да се съдържа в тази справка и информация, относно това въз основа на какви доказателства и при какви установени факти са издадени разрешенията за носене на ловно оръжие.

Следва да остави без уважение искането на жалбоподателя за допускане до разпит в качеството на свидетел на П.В.К., тъй като с разпита му не се цели установяване на релевантни за спора факти, а свидетелстване за лична преценка по отношение на фактите.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи писмена справка относно движението на преписките по заявителски материал ЗМ-937/2002 г. по описа на Първо районно управление МВР – гр. Бургас, както и информация относно извършена регистрация в ДВНПиЗО рег. № 28/24.01.2016 г. по опис на ПП ОД на МВР – гр. Бургас и цялата налична информация, свързана с данни за образуване на досъдебно производство и движение на това досъдебно производство.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи справка, съдържаща информация относно издадени на жалбоподателя разрешения за притежаване на оръжие, включително ловно такова, като се посочи началната дата на издаване на разрешенията и всички последващи, с които е продължаван срокът. В справката следва да се съдържа и информация, относно това въз основа на какви доказателства и при какви установени факти са издадени разрешенията за носене на ловно оръжие.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответника, че при неизпълнение на задълженията ще му бъде наложена санкция на основание чл. 92а ГПК.

ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на гласни доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.04.2017 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се изпрати съобщения на ответника с вменените му задължения.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: