ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 05.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети април                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2383 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.Т.И., редовно уведомен, не се явява. За не го се явява адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Първо районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили съгласно определение на съда от 15.02.2017 г. документи от Началника на Първо РУ МВР – гр. Бургас, представени по делото с придружително писмо вх. № 3349/04.04.2017 г.

 

АДВОКАТ Д.: Да се приемат представените писмени доказателства.

Заявявам, че жалбоподателят не е получил препис от  постановлението за отказ от образуване на досъдебно производство по ЗМ-937/2002 г. по описа на Първо РУ на МВР – гр. Бургас (№ 8698/2002 г. по опис на Районна прокуратура – гр. Бургас).

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се приемат представените от ответника доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от ответника с придружително писмо вх. №3349/04.04.2017 г. Тъй като ответникът е посочил наличието на издадено постановление за отказ от образуване на досъдебно производство по ЗМ-937/2002 г. по описа на Първо РУ на МВР – гр. Бургас (№ 8698/2002 г. по опис на Районна прокуратура – гр. Бургас), но изрично е указал, че документът не е наличен при него, а информацията е получена след направено запитване в деловодството на Районна прокуратура – гр. Бургас и предвид обстоятелството, че жалбоподателят заявява, че не е получил препис от това постановление, с оглед процесуална икономия следва да бъде задължен представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас – страна в настоящото производство, за следващо съдебно заседание да представи по делото заверен препис от посоченото постановление за отказ от образуване на досъдебно производство.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника с придружително писмо вх. № 3349/04.04.2017 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА представителя на Окръжна прокуратура – гр.Бургас за следващо съдебно заседание да представи по делото заверен препис от постановление за отказ от образуване на досъдебно производство, издадено на 14.10.2002 г. по преписка вх. № 8698/2002 г. по описа на Районна прокуратура – гр. Бургас.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 31.05.2017 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: