ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 25.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІІ административен състав

На двадесет и пети юни                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 2383 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Експрес-2Д” ЕООД, редовно уведомен, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., с приложено по делото пълномощно от преди.

 

Явява вещото лице С.А..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по факса молба вх.№4844/25.06.2014година от адвокат Г.Г., пълномощник на жалбоподателя, с която не възразява да се даде ход на делото в негово отсъствие, изслуша заключението по съдебно-счетоводната експертиза и приеме. Изразява становище по същество на спора и желае да му се предостави срок за писмени бележки. Моли да бъдат присъдени на жалбоподателя съдебно-деловодните разноски.

 

Съдът ВРЪЧВА препис от молбата на процесуалния представител на ответника юрисконсулт Т. да се запознае с нея.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Запознах се с молбата на адвокат Г.. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ  като взе предвид изразеното становище на адвокат Г., в докладваната в днешното съдебно заседание молба приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ПОСТЪПИЛА на 16.06.2014година допълнителна съдебно-икономическа експертиза на вещото лице А., която е съобразно  срока по чл. 199 ГПК във връзка с чл. 144 АПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Получили сме препис от заключението на вещото лице.

 

Съдът преминава към изслушване на заключението на вещото лице А., която е със снета по делото самоличност от по-рано и предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм допълнително заключение в срок, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля вещото лице да уточни, там където е табличната форма, стр.3 на заключението, графа 5 и графа 6, кои данни са съгласно представените документи от жалбоподателя и кои от Митница Бургас?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Колона 6, стр. 3 от допълнителното заключение в таблицата са поместени данни съгласно приложената по делото ведомост за движение на стоките, представена от Митница Бургас, а в колона 5 са посочени данни съгласно представена на експертизата ведомост за  движение в склад 2 от жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Видно е, че са налице разминавания описани в стр.2 от заключението,  разлики по отношение на посочените количества в конкретните артикули.

Въпросът ми е следва ли в един и същи документ да са налице различия?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Разбира се, че не следва да има различия, доколкото тази ведомост касае един и същ данъчен период, не следва в нея да има разминаване, както в наименованието на артикулите, така и в количествата. В конкретния случай разминаване в артикулите няма, но в количествата има разминаване. Това разминаване е отразено в таблицата на допълнителното ми заключение в колони 5 и 6.

 

ВЪПРОС на СЪДА: Може ли да отговорите на какво се дължи тази разлика?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не мога да кажа на какво се дължи разминаването.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице. Оспорвам заключението, в частта в която са изложени данните от вещото лице въз основа на констатации извършени на база предоставени документи от дружеството-жалбоподател към датата на изготвяне на експертизата и документите представени пред настоящия съд от Митница Бургас. Тези документи са представени от същото това дружество и касаят един и същи период, един и същи склад, една и съща стока, но в заключението вещото лице е установило разминаване в количеството на стоките. Тези документи са представени от жалбоподателя в хода на извършената последваща проверка на Митница Бургас, въз основа на която е изготвен доклада и издадено решението, предмет на настоящия спор. Не правя искане за назначаване на повторна експертиза по оспорваната част от заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ приема, че вещото лице е изготвило заключението си като е отговорило пълно и изчерпателно на поставените задачи, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А., с днес направените допълнения и уточнения.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения на 13.11.2013година депозит (л.328).

 

Да се ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице и се удостовери получаването му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други доказателствени искания. Моля да дадете ход по същество на спора.

 

СЪДЪТ като съобрази изразеното в молбата, докладвана в днешното съдебно заседание, от адвокат Г. становище и предвид становището на процесуалния представител на ответника, счита че делото е изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на устните състезания:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаеми административен съдия, моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Не са налице пороците водещи до отмяна на административния акт. Считам, че решението на началника на Митница Бургас е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма и срок, а именно след доклад на последващ контрол от Митница Бургас. В този доклад ясно, точно и безспорно са да доказани факти и обстоятелства, че има извършен внос на стоки от Република Турция от дружеството-жалбоподател „Експрес-2Д” ЕООД. При тази проверка е констатирано, че една и съща стока по фактура при различни вносове е декларирана от дружеството-жалбоподател по различен тарифен номер зависимост от факта дали  е налице тарифна квота или тарифната квота е изчерпана. В случаите на изчерпване на тарифна квота  дружеството не може да ползва преференциите на стоката в клетка 33 ЕАД и е с различно описание и различен номер. Това е изложено подробно в доклада и в решението на началника на Митница Бургас, с което считам, че в правомощията на митническата администрация в случаите когато считат че са налице на нови публични вземания – мито и ДДС, да бъдат предприети необходимите мерки, каквито са в настоящия казус. Моля да потвърдите  решението на началника на Митница Бургас. Моля за възможност за писмени бележки.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на страните 7-дневен срок от днес да представят писмени защити по спора.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: