ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 03.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІІ административен състав

На трети юни                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.А.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 2383 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Експрес-2Д” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Г.Г.И. от адвокатска колегия Хасково, с днес представено по делото пълномощно.

АДВОКАТ Г.: Моля всички съобщения до жалбоподателя да се изпращат чрез мен на посочения от мен адрес.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. и юрисконсулт Л., с приложени по делото пълномощни от преди.

Явява се вещото лице Д.В.Л..

Не се явява вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ДОКЛАДВА:

 

Постъпила на 26.05.2014 г. съдебно-техническа експертиза на вещото лице Л..

 

СТРАНИТЕ: Получили сме препис от заключението на вещото лице преди повече от една седмица.

 

Съдът преминава към изслушване на заключението, като снема самоличността на вещото лице, както следва:

Д.В.Л. – 62 години, българска гражданка, семейна, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представила съм заключение в срок, което поддържам.

АДВОКАТ Г.: На стр. 3 от заключението вещото лице е цитирало Приложение І към Регламент № 948/2009г. Моля да потвърди дали в това приложение се намират критериите и показателите за определяне на кода по Мьорзинг.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, в същото приложение са дадени съставките, които участват във формулата за изчисляването на кода по Мьорзинг.

АДВОКАТ Г.: Може ли да посочите кои са конкретно съставките?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Посочила съм в отговора на въпрос № 2 кои са компонентите, които участват в изчисляването на кода по Мьорзинг. Тези компоненти се съдържат в Приложение І във формулата по Регламент № 948/2009 г., а също така са заложени в автоматичната система ТАРИК на митниците под модул Код на Мьорзинг. Когато се заложи във формулата съдържанието на компонентите, автоматично се изчислява съответната стойност.

АДВОКАТ Г.: В случая няма информация за всички компоненти и поради тази причина сте казали, че не може да се определи код на Мьорзинг?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, точно така, отговорът ми е, че няма данни за средно съдържание на всички тези компоненти – млечни мазнини, млечни протеини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте.

АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във Вашето заключение твърдите, че пет от позициите са с различни тарифни номера. Приложение № 1 към заключението, в колона 1 е тарифен код, определен от митницата, а в графа „Забележка” вещото лице е определило други тарифни номера. За пет от позициите казвате, че не потвърждавате тарифните номера, определени от митническите органи, но на стр. 4 от приложението, тарифният код, определен от митническите органи е 1806310000, а Вие сте определили тарифен код 1905319900.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, това е тарифният номер за всички видове бисквити за стока код 32, който съм определила за всички единични бисквити, а не тип „сандвич“, който е различен от митническия код.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: За стока 26 и 27 тарифният код, определен от митническите органи, е 1806903900. Съгласно ТАРИК това е са шоколадови изделия без пълнеж. Вие в предпоследната графа пишете, че е без пълнеж, а посоченият тарифен номер от Вас 1806903100 е шоколадови изделия с пълнеж, дали е техническа грешка? Представям извадка от ТАРИК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Аз също нося нормативните документи, на база на които съм определила кодовете и специално за шоколадови яйца е посочен кодът, който аз съм посочила.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Вие пишете в заключението си „без пълнеж“.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Така е посочено. В кода на Мьорзинг изрично е посочено, че в тази позиция се включва шоколадови яйца. Под „пълнеж“ в случая се разбира играчката. Именно поради тази причина съм посочила правилния код в заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Но въпреки, че е друг тарифният номер, този тарифен номер попада ли в тарифната квота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не съм имала за задача да правя изследване дали са свързани кодовете с тарифните квоти.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представям извадка от ТАРИК, от която е видно, че двата тарифни номера попадат под една и съща тарифна квота, която е изчерпана към датата на ЕАД.

По отношение на позиция 7 – шоколадови вафли, това са за стоки съгласно ТАРИК на позиция 19053111 – в директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 85 g. Вие сте дали позиция, която не отговаря на грамажа.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Аз съм дала кода с № 99 на всички бисквитени изделия. 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представям извадка от ТАРИК за доказателство, че тарифните номера, определен от митническите органи и от вещото лице, попадат в една и съща тарифна квота, която е изчерпана към датата на ЕАД.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Определените от Вас тарифни кодове, независимо дали са идентични или различни от определените от митническите служители, идентични ли са с тарифните кодове, посочени от дружеството при деклариране на стоките?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В раздел „Констатации” на експертизата съм дала становище, че наименованието е различно. За кодовете не съм имала предвид, но в случая по пътя на логиката следва кодовете да са различни, но не съм правила такова заключение.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямаме други въпроси. Моля да бъде приета експертизата, като оспорвам заключението на вещото лице по втория въпрос, тъй като считам, че в него вещото лице цитира, че кодът на Мьорзинг не може да бъде определен, предвид липсата на данни, но в доклада извършен от отдел „Последващ контрол” на Митница Бургас, има достатъчно факти и обстоятелства, от които става видно, че самото дружество „Експрес-2Д” ЕООД по други декларации при други вносове при наличие на същите доказателства, а именно фактури и налични сертификати, само е посочило код на Мьорзинг тогава, когато тарифната квота не е изчерпана и за нея може да се ползват преференции.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Присъединявам се към заявеното от колегата Т..

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не правим искане за повторна експертиза във връзка с направеното днес оспорване.

 

СЪДЪТ, като съобрази, че заключението на вещото лице е пълно и изчерпателно, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Л., с днес направените допълнения и уточнения от вещото лице.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения на депозит (л.383).

Да се издаде разходен касов ордер на вещото лице и се удостовери получаването му.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба вх. № 1969/14.03.2014 г. от процесуалния представител на ответника – юрисконсулт Т., с която представя на съда документи по опис в изпълнение указания на.

 

АДВОКАТ Г.: Запознат съм с представените документи. Относими са, както и днес представените от юрисконсулт Т..

Представям молба с приложения на направените по делото разноски. Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не възразявам по представените доказателства за разноски.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с писмо вх.№ 1969/14.03.2014 г. и днес представените в съдебно заседание от юрисконсулт Т. документи.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме представа по каква причина вещото лице С.А. не е изготвила допълнителното заключение.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Държим на отговора на поставения от нас въпрос към вещото лице по допълнителните задачи, допуснати от съда. Моля да се даде възможност на вещото лице С.А. да представи заключението си до следващото съдебно заседание.

 

С оглед заявеното от представителя на ответника, съдът приема, че в днешно съдебно заседание не следва да бъде приключено съдебното дирене, като се даде възможност на вещото лице А. най-късно 7 дни преди следващо съдебно заседание да депозира пред съда заключението по допълнителната задача, за което да се изпрати нарочно съобщение с указание, че при неизпълнение, същата ще бъде служебно заменена от съда с друг експерт.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.06.2014 г. от 14:00 часа, за която дата страните са редовно уведомени от днес.

Да се изпрати нарочно съобщение до вещото лице С.А. с указанията, дадени в днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:32 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: