ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,05.11.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На пети ноември                                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2383 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Експрес 2Д” ЕООД, редовно призован, се представлява от представители по пълномощие адвокат М. и адвокат Г., надлежно упълномощени, с представени по делото пълномощни.

За ответника началник Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., редовно упълномощена с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 28.10.2013г. в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

С.В.А., 50 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Поддържам заключението, което съм представила.

Съдът връчва копие от заключението на процесуалните представители на жалбоподателя.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Конкретно за кой месец е отразена стоката в счетоводството на дружеството?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – За месец октомври 2010 г.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – А вие на каква база стигнахте до вашите заключения, влязохте ли в счетоводството на жалбоподателя или сте работили само по документите по делото?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Само по документите в административната преписка, в документите не се съдържа осчетоводяване.

От страна на жалбоподателя ми беше предоставена складова разписка, чиито номер и дата съм посочила в заключението си, на база на която стоките са заприходени с посочени наименования в складовата разписка, стоките са заприходени с наименованията посочени в складовата разписка. В счетоводството не съм правила справка. Съжалявам, че не нося стоковата разписка.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Аналитични сметки проверявани ли са?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Въпросът към експертизата е за кой месец са заприходени, с какво, направила съм описание, в описанието е посочено какво е записано в счетоводство.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – В този случай стоката е заприходена със складова разписка. Митническата декларация е от 06.10.2010г., фактурата е с дата 04.10.2010г., разрешаване за вдигането на стоката, освобождаването на стоката става на 11.10.2010г. - възможно ли е тази стока, след като още не е освободена от Митница, да бъде заприходена в счетоводството на дружеството?

РЕПЛИКА на АДВОКАТ М. – Това е разширяване на въпросите.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Отговарям по принцип – как става заприходяването:

При заприхождаване на стоките от внос, първоначално стоките се заприхождават под наименование, единична цена, дата на инвойс фактурата, тъй като това е първичния документ, който сочи отчетната стойност на стоките. Заприхождаването става в специална сметка наречена „Доставка”. Без значение от номерацията, сметка от група 30, тъй като придобиването на стоки от внос - отчетната стойност се формира и от платените митнически сборове, които се прибавят към цената по фактурата, тази сметка се използва точно за това. При определянето и в митническата декларация и при освобождаването на стоката, към нейната първоначална стойност да бъде добавена и стойността на митните сборове. Така се формира, те се прехвърлят в сметка „Доставка”, сметката избрана за отчитане на стоките, примерно с/ка 340. В този промеждутък, този начин на осчетоводяване трае по-дълъг период на фактурата. От издаването на инвофйс фактурата и освобождаването на стоката, има период от време, период от 2, 3 или повече дни, за да се формира тази митническа цена на стоката.

Към инвойс фактурата, при освобождаването има митни сборове, които се добавят и се увеличава стойността в последващ момент, след като е съставена.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – По какъв начин е осчетоводено движението на стоките, как са отразени, след като е пуснат инвойса, какво е движението в стоките?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Стоките са заприходени директно в стока.

Това което установих е, че стоките в случая директно са заприходени в сметка 304 „стоки” въз основа на инвойс фактурата. Разбирам, че се хващате за датата, че не е посочена дата 6-ти.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Ако не бъде допусната в свободно обръщение, какво става?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Впоследствие са добавени определените митнически стойности, използването на сметката не е задължително. Това е по преценка на ръководителя на предприятието дали ще използва сметка 301 или 304, резултата е все един. Тъй като конкретната митническа ставка е нулева, няма какво да се добавя, освен да се начисли ДДС.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Как се установи, че митническата ставка е нулева?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Казвам, какво е положението преди последващото.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Нужно ли е лицето да регистрира стокови разписки за заприхождаване на стоката със собствена номерация и дата на действителното постъпване на стоката в склада?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Всичко е право на избор от страна на ръководителя, как ще организира отчетността си.

Стоковата разписка е вътрешен документ, който се съставя от ръководителя, счетоводителя или друго лице. Воденето на артикулите по вид е отново избор на ръководителя. То може да е по групи - да кръсти вафли в една група, той решава докъде стига свободата. Няма такова ограничение и няма поставени рамки, които да бъдат съобразени. Казва се, че счетоводната информация следва да е достъпна и да е достъпна до външен потребител, доколко и как - няма такива ограничения.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Води ли се аналитично счетоводство в дружеството?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Сметките са изписани, това е вид аналитична отчетност. В тази складова разписка, стоките са описани по начина, посочен в таблицата в Приложение 1, графа 5 от експертизата ми. Написала съм описанието на стоките, по този начин са и́ заприходени. Не съответстват напълно, но като наименование съответстват.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Считате, че фиска не е ощетен, но казвате, че не е направен анализ на допълнителните кодове, как отговорихте на въпроса? Защото с решението на началника на Митница Бургас са определени нови тарифни номера, е взето предвид тарифната квота, дали стоката попада в тарифна квота или ако е изчерпена за същата година се начисляват допълнителни мита. Съгласно информацията, вие приемате тарифните номера.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – В заключението съм записала, че не съм взела предвид допълнителните кодове по Мьорзинг, защото съм съпоставила, съпоставяла съм единствено така, както е зададен въпроса, аз така съм го разбрала, че ако направя замяна на артикулите по отделни позиции в митническата декларация с тези, които са посочени по фактурата, без допълнителни условности, защото нямам зададени такива условности във въпроса. Заместила съм наименованията по стоките от фактурата в митническата декларация, има различие между наименованията на стоките. Разбирам въпроса ако заменя коректните наименования в митническата декларация без тези условности при последващата проверка, защото прилагайки кодовете на Мьорзинг, аз ще стигна до вашето решение. Не знам дали ще мога за да се приложат, това означава много други проверки, няма как да го кажа.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – В приложението посочвате тарифните номера, които митницата е дала, приложение 1, графа описание на стоката, е различна с тази на приложение 2.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Има позиции, които не са включени в митническата декларация, те са по друга декларация. От една фактура стоките са разделени в две митнически декларации.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Имам допълнителен въпрос, задача към вещото лице: Да се извърши съпоставка на стоките по тяхното наименование, вид и количество по данни отразени в счетоводството на дружеството „Експрес 2Д” ЕООД и данни от счетоводството, предоставени в Митница Бургас в хода на последваща проверка, тъй като съгласно предоставените данни в митницата, тези стоки са отразени по друг начин – чай, безалкохолни напитки, кафе, горещ шоколад, брашно, бъркалки и натурални сокове.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – По отношение на допълнително поставения въпрос, поддържате ли това ваше заключение, че евентуалната замяна с тези при евентуално получено мито дължи ли се и ДДС дали е внесен.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Поддържам заключението в цялост, значи и това.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – По тази фактура дължимото ДДС кога трябва да се плати в момента на вноса, или в 14 дневен е срок?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – По отношение на фактурата не съм изследвала в кой момент е платено ДДС. Митото се плаща преди да е освободена стоката.

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Ответната страна ви попита за кодовете на Мьорзинг. В поставената задача имахте ли информация за сравнителни данни по системата Тарик, дали за извършени или сте нямали?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Първо не съм търсила такива данни, казах как съм разбрала въпроса, механически, без да се съобразявам с допълнителни анализи на стоката и съдържание.

ВЪПРОС на СЪДА – Кой Ви предостави стоковата разписка?.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Счетоводителката

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Възразявам информацията по ТАРИК е общодостъпна. Представям извлечение от електронната информация за мерки в ТАРИК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Считате ли, че не води до промяна?

ВЪПРОС на АДВОКАТ М. – Възразявам по искане за допълнителна задача към вещото лице. Заключението е ясно, точно и коректно. Искането за допълнителна задача по тази информация е допълнително и некоректно към вещото лице и цели на всяка цена да се докаже нарушение.

Нямаме искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Поддържам искането. Държа да бъде извършен допълнителен отговор на въпроса.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението равен на внесения депозит

Да се издаде РКО.

 

 

Съдът счита, че искането за допускане на допълнителна задача към съдебно-икономическата експертиза е относимо към спора и цели изясняване на спорни между страните факти, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-икономическа експертиза вещото лице по която, след като извърши справка в счетоводството на жалбоподателя и справка при ответника във връзка с представени от жалбоподателя данни в хода на извършената от административния орган проверка, да даде заключение по формулирания от ответника въпрос.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200 лв. в 7-дневен срок от днес от ответника по сметка на Административен съд гр. Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещото лице С.А.. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок да представи по делото заверено копие от стоковата разписка (складова разписка №72697/от 04.10.2010г.).

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.02.2014 от 11.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Вещото лице уведомено от съдебно заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: