ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 29.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети септември                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2382 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Дамвент” ООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явяват представители по пълномощие адвокат С. и адвокат С., надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

За ответника - зам.кмет „УТС” при община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице П.Ш..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 11.09.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

П.С.Ш., 58 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Представила съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – В какво се изразява строежа, каква е външната намеса, от която извличаме израза, цитиран в заповедта и каква е разликата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Както съм описала в експертизата, това е „Г” образна преграда изпълнена от РVС дограма, от която е оформена врата и се осъществява входа към помещението и същата е закрепена стандартно за съществуващата дограма. Добавен е още един профил и горе за терасата и долу за входа, който се явява тавански етаж на подземния етаж.

Прозорецът (заоблен) е съществувал. Той е одобрен с екзекутива и насам е „Г” образната част, това е. В тази част не е закрепено, това е чупката откъм улицата, по тази по този ръб е закрепено за самата тераса, която е над партерния етаж. Това е извита тераса на първия етаж, по същата част е извита и е закрепено. Просто с допълнителен профил е хванато към съществуващата дограма и е хванато и за пода, който е хванат към подземния етаж, фасадата на партерния етаж е отдръпнат навътре. От вътре е закрепено към фасадата.

Подземната част е офис, няма прозорци от тази страна (от улицата) и то е с развито стълбище, това което е на партера напред, то е чисто фоайе, което не е работно помещение, има стълбище за горния етаж, съответно и за подземния. Правена е делба.

(Даденото от вещото лице описание е по снимка на л.86 и касае отразеното на снимката двукрила врата.)

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – В крайна сметка в отговора на въпрос 3 посочвате, че се изисква разрешение за строеж. Става въпрос за „Г” образната преграда, какво разрешение за строеж е необходимо и защо вещото лице казва, че е необходимо разрешение за строеж? Какъв строеж представлява по своето естество тази преграда?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Не съм записала, не попада в категорията за издаване на разрешение за строеж. В закона са изброени случаите на строежи, които не подлежат на разрешителен режим и когато не се изисква одобряване на инвестиционни проекти.

За пример мога да дам остъкляването на тераси с РVС дограма, там не се изисква одобряване на инвестиционен проект, а само разрешение за строеж, което се дава от инженер-конструктор. Това, което е предмет на спора, е аналогично на остъкляването на тераса с РVС дограма.

ВЪПРОС на АДВОКАТ СТАНОКВА – По т.1 казвате, че няма несъответствия с действащия ПУП – кой момент имате предвид – 1998г. или настоящия момент.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Сградата е одобрена с промяна на действащия план и той е един и същ към 1998г., когато е одобрен частично ПУП и към момента.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Да попитам входа така, както е по архитектурен проект, офиса такъв какъвто е бил, вход, конфигурация, външен вид и вратата, запазена ли е извивката?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Абсолютно, ако сега тази преграда се махне ще остане във вида, в който е одобрен. Няма нарушаване на сградата като конструкция, входове и т.н.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Запознахте се с екзекутивната документация нали, там такова помещение одобрено ли, заградената част?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Не е предвидена в екзекутивната документация.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Казахте, че тази преграда, която е остъклена в едната си част, е застопорена за фасадата, във връзка с въпроса, че няма нарушение на ПУП сте посочили, че сградата се намира на 2,50 от съществуващия тротоар. Бихте ли уточнили как го измерихте това разстояние - от сградата, от фасадата? За да съответства на ПУП, как е измерено това отстояние?

АДВОКАТ С. – Възразявам, това е малко извън контекста, въпросът за ПУП е от нас.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Измерих го на място, от съществуващата фасада, тази която е най-външната фасада до улицата. Отстоянието от фасадата до съществуващия тротоар изграден на място е около 2,5м. Самият тротоар е между 2м. – 2,10м. Ширината на тротоара е между 2м. – 2,10м., а разстоянието от крайната точка до съществуващия тротоар е от 2,40м. до 2,50м., варира.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Разстоянието от вратата на това заграждение до тротоара какво е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Самото заграждение не излиза извън заоблената фасада. Точно този въпрос го нямам поставен.

РЕПЛИКА на АДВОКАТ С. – Една остъклена тераса не може да наруши ПУП-а.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Мисля, че този размер, който съм дала е измерен от по-равната страна, без тази извивка. Самата извивка е по проект и тази преграда не излиза пред извивката. За фасадата, от тук е 2,50м., от вътрешната част.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Искам да уточним долу в самата основа пода, каква част от сградата се явява под на офиса, респ. който е и основа на захващане на РVС дограмата.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Това се явява таван на подземния етаж.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Има ли излизане пред очертанията на сградата, има ли излизане, застъпва ли се дворно място?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Въпросът е подвеждащ.

ВЪПРОС на СЪДА – След като подземната част на сградата излиза по-напред от фасадната и́ част, може ли да се говори за усвояване на дворно място, което е според оспорената заповед?.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Според мен донякъде това е правен въпрос, но ако изхождаме от ДР на ЗУТ, където е казано какво е застроена площ, т.е. е площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж, включително площта на проветрителните шахти и проходите в тези очертания и че външната линия на застрояване е линията на застрояване откъм улицата, то това стъпване на таванския етаж и е извън линията на застрояването.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Засегнахме въпроса за ПУП. Въпросът така, както сме го задали е в следния смисъл, има ли увеличаване на застроителния обем по смисъла на заповедта на общината, т.е. пристрояване към съществуваща сграда. Ако следваме логиката, нарушение има когато се смята, че има нарушение на Кинт, плътност, интензивност. Вещото лице не е имало такива задачи, въпросът ни е бил формулиран само и единствено с оглед твърдяното в жалабта.

Въпросът ми е има ли пристрояване, става въпрос само за „Г-образния” формат?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – Моето лично мнение е, че това е оформяне на едно антре към тази сграда, което би могло да мине с едно конструктивно решение така, както се монтира тента, със съгласието на одобряващия орган.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – бихте ли показали къде е застроителната линия на обекта?

В тази връзка представям на съда заповед № 210/1993г., с графична част към нея и заповед № 847/94г., с която е допълнена и извадка от ПУП, който действа към настоящия момент.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Това е действащ ПУП и застроителната линия се очертава с пунктир, тук е отразена съществуваща сграда, възразявам тук да има застроителна линия.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Къде е застроителната линия според вас?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш. – За този парцел е допълнена заповедта. Това на представената сега скица, отбелязано със зеленото е допълващото, с червеното е и после със зелено е направено изменението и е станало така. ПУП определя общите параметри на сграда, предназначение, вида.

Планът е бил такъв по червената линия, след това правят изменение по зелената линия. И след този ПУП, затова има инвестиционно проектиране, където се дават точните размери, извивки на сградите.

Този имот е съсобствен и със зеленото е посочена застроителната линия. На зелената скица, която е извадка от ПУП, това е застроителната линия на вече изградената сграда, посочена със зелено.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144  от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение, равно на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

ПРИЕМА представените от ответника заповед № 847/05.05.1994г., графична част, заповед № 210/09.02.1993г. и извадка от действащия ПУП .

 

АДВОКАТ С. – Имаме доказателствено искане за разпит на свидетел във връзка със съгласието на етажната собственост за извършеното остъкляване в процесния обект, той ще установи съгласието на всички живеещи и моля да бъде допуснат във връзка с проведено такова събрание за даване на съгласието и че всички етажни собственици, всички нямат нищо против и са съгласни. Това искане е предвид предпоставката за търпимост, ако решите, че е строеж и във връзка със следващото обстоятелство, че против имат собствениците от съседната сграда, а не собствениците на процесната.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Противопоставям се на искането направено от жалбоподателя, тъй като вече бяха допуснати до разпит свидетели, освен това по делото е представен протокол от общото събрание.

Нямаме други искания по доказателствата.

Съдът счита, че доказателственото искане за събиране на нови гласни доказателства следва да бъде отхвърлено, т.к. фактите, които се цели да бъдат установени посредством събирането на нови гласни доказателства се установяват от писмено доказателство, представено от страната в предходното съдебно заседание. В този смисъл искането за събиране на допълнителни гласни доказателства по принцип е допустимо и относимо, но не е необходимо – чл.146, ал.4 от ГПК.

По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане до разпит на свидетели, водени от жалбоподателя, които ще установят факта, че всички съсобственици в сградата, в която е изграден процесния обект са дали съгласието си за изграждането на този обект.

 

АДВОКАТ С. – Нямаме други доказателствени искания.

АДВОКАТ С. – Нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямаме други доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С. – Уважаема госпожо съдия, от събраните доказателства по делото стана ясно, че предмет на делото е издадена заповед за премахване на незаконен строеж. Моля, оспорената заповедта да бъде отменена като необоснована, като подробности ще изложа в писмено становище в срок определен ми от съда.

Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Безспорно се устави, че извършеният строеж е изграден в отклонение на строителните книжа и не съответства на одобрения ПУП. От заключението на вещото лице се установи, че тя е изтеглена на 2,50м, а отделно извършеното застрояване е издадено с 1.20м напред от фасадата на сградата, поради което ви моля да отхвърлите жалбата като неоснователна.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение и разноски по делото.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 9 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си бележки с екземпляри за другите страни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: