ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 23.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети юни                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2382 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Дамвент” ООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явяват представители по пълномощие адвокат С. и адвокат С., надлежно упълномощени, с представени пълномощни по делото.

За ответника - зам.кмет „УТС” при община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Не се явява вещото лице П.Ш..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от вещото лице назначено по допуснатата съдебно-техническа експертиза, в която иска да му бъде даден по-голям срок за изготвянето на заключението.

 

АДВОКАТ С. – Представям и моля да приемете протокол от общото събрание от собствениците в сградата на ул.“Цар Иван Шишман“ №42 в гр.Бургас от 27.06.2014г. Считам, че това доказателство е относимо към предмета на спора и моля да бъде прието като доказателство по делото, с оглед застъпеното становището на общината.

Имам искане за събиране на гласни доказателства, чрез допускането един свидетел, с разпита на който ще доказваме, че към момента на извършване на така наречения незаконен строеж е имало решение на общото събрание на собствениците и съответно, че е бил изгубен този документ и че няма противопоставяне на никой от собствениците и т.е. това искане е и във връзка с това, че по преписката има данни, че се касае за засягане на общата част.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. Считам, че представеното доказателство не е относимо към предмета на спора. Заповедта е за премахване на незаконно построен строеж и моля да не се приема това доказателство.

Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ С. – Тезата ни е за преустройство, а не за строителен обем, но от характера и съдържанието на преписката стигаме до извода, че фактите по настоящото производство няма да доведат до искания от нас резултат и предвид становището на вещото лице считаме, че ако има нещо, което да бъде засегнато от извършените монтажни действия по поставянето на дограма, то това са общите части, собственост на всички живущи в сградата. С оглед сигнала подаден от лица извън процесната сградата, то моля да приемете протокола от общото събрание на етажната собственост, с оглед изразяване на волята на всички собственици относно монтажа на дограмата и че няма никой против това, Моля да приемете протокола.

 

Съдът счита, че представения протокол е допустимо и относимо доказателство, поради което и на основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА протокол от 27.06.2014г. от общото събрание на собствениците в сграда с адрес гр. Бургас, ул.“Цар Иван Шишман“ № 42.

 

Съдът счита, че следва да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви заключението по допусната съдебно-техническа експертиза и поради необходимостта от събиране на доказателства

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви заключението.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.09.2015г. от 12.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: