ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесет и първи март                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2382 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Дамвент” ООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явяват представители по пълномощие адвокат Л.С. и адвокат С., надлежно упълномощени, представят пълномощни.

За ответника - зам.кмет „УТС” при община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованата страна В.Д.М., редовно призован, не се явява.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

Въпрос на съда към страните – Лицето В.Д.М. притежава ли собственост в имота, който е предмет на оспорената заповед.

АДВОКАТ С. –В.Д.М. е продал своя имот и няма собственост в сградата, поради което считам, че не се явява заинтересована страна по делото.

Съдът констатира, че по делото е призовано като заинтересована страна лицето В.Д.М.. Доколкото по делото липстват доказатлества, че това лице притежава вещни права по отношение на имота, предмет на обжалваната заповед и няма твърдения в такава просока съдът счита, че призоваването му не е следвало да бъде извършвано. Лицето няма качество на заинтересовано и следва да бъде заличено от списъка за призоваване, порад което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАЛИЧАВА като заинтересована страна по делото лицето В.Д. М.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед №2903/23.10.2014г. на зам.кмет „УТС” при община Бургас, с която е наредено на „Д.. клима” ООД, с управители В. Д. Д. и М.Д.М., в 30-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед да премахне изпълнения незаконен строеж „Преустройство, чрез приобщаване на част от дворно място към площта на офис в партерен етаж”, находящ се в жилищна сграда в УПИ ІІ-7601, 7602, в кв.57 по плана на к-с „Възраждане“, гр.Бургас, в ПИ с идентификатор 07079.614.357 по КК на гр.Бургас и административен адрес ул.“Цар Иван Шишман“ №42.

 

АДВОКАТ С. – Поддържаме жалбата. Не възразяваме да приемете комплектованата от община Бургас административна преписка.

Имам искане за представяне на доказателства: представям нотариален акт за собственост №33, от 17.12.1993г., който касае суперфиция, екзекутивна документация по отношение на партера, протокол обр.16 и решение на съда за преобразуване на СД„Д.. сие” в „ДМ Клима” ООД, представям декларация по отношение на извършването на строежа предмет на оспорената заповед, собственост на дружеството, както и неговото естество, естеството на строежа.

Моля, да бъдат приети така представените доказателства, които представям с копие за ответника.

Имаме и доказателствено искане за допускане до разпит на един свидетел - Х.Л.Х.

АДВОКАТ С. – С разпита на свидетеля ще установяваме момента на извършване на преустройство, поставянето на вратата, състоянието, в която е била приета сградата през 1995г. и какво е наложило поставянето на тази лека ограда, там където е монтирана.

Искаме и допускане на съдебно-техническа експертиза с въпроси, поставени в нарочна молба, която представям, с копие за ответника.

АДВОКАТ С. – Във въпросите съм цитирал закона, но по начина по който е формулиран въпроса, няма как да не цитирам чл.183, ал.1 от ЗУТ, няма как да изложим право на строеж, искам да направя разграничение между чисто нов обем, а е чисто и просто реализиране на обем, за който се изисква надлежно учредено правото на строеж. Ще перифразирам въпросите си съгласно указанията на съда. Самото естество на СМР, когато е обособено с цел пристрояване, самите СМР се обследват от тази гледна точка, в един от случаите говорим за правни норми, в другия не. Моля за възможност да преработим въпросите към съдебно-техническата експертиза по друг начин.

Към настоящия момент нямаме други искания по доказателствата. Моля да допуснете експертизата, след като ни предоставите възможност да преработим въпросите, с оглед конкретизирането им изцяло по фактическата страна на въпроса.

Съдът към процесуалните представители на жалбоподателя – В жалбата е цитирана декларация за подписано съгласие от всички собственици, въз основа на която е направен договора за делба. На жалбоподателят е тежестта да докаже това твърдение.

АДВОКАТ С. – Моля да ни предоставите възможност, да я представим. Към настоящия момент сградата е необитаема, направили сме усилия да издирим домоуправителя, при който се съхранява документацията, с оглед на което моля да ни предоставите възможност да представим доказателства по отношение на така заявените в жалбата ни обстоятелства за подписано съгласие от всички собственици.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. Оспорваме жалбата като неоснователна и недоказана. Моля, да приемете представената от община Бургас административна преписка.

По представените писмени доказателства - не се противопоставям да бъдат приети по делото, с изключение на декларацията от В. М., за която считам, че не е относимо доказателство по настоящия спор. Относно представените копие от нотариални акт, както и част от екзекутивната документация, не възразявам същите да бъдат приети като доказателства по делото.

Във връзка с искането за допускане за гласни доказателства - противопоставям се на това искане, тъй като считам, че тези обстоятелства и факти, относно незаконността на процесния строеж, се доказват с писмени доказателства и с евентуално извършване на съдебно-техническа експертиза. А по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза считам, че част от поставените въпроси в молбата са правни и моля да бъдат изключени.

Няма доказателствени искания към настоящия момент.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно: решение от 08.05.2003г. на Бургаски окръжен съд, протокол обр.16 на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, екзекутив одобрен на 19.08.1995г., нотариален акт №33, том ХХХV, дело №11643/93г. от 17.12.1993г., тъй като съдът установи, че представения по делото с административната преписка нотариален акт е без стр.5 на гърба.

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита в качеството на свидетел на Х. Л. Х., посредством които ще се установяват фактите посочени от процесуалния представител на жалбоподателя .

ДАВА възможност на представителите на жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес, да формулират нови въпроси към съдебно-техническа експертиза като се съобразят с това, че въпросите не следва да бъдат правни, а в процесния случай такива са въпросите с номера 1 и 4.

ОТХВЪРЛЯ искането за приемане като доказателство по делото на декларация подписана от В.Д. М., нотариално заверена на 30.03.2015г. от нотариус Б. К. с рег.№290 на Нотариалната камара, защото в декларацията се съдържат твърдения за факти, които действително са релевантни по делото, но е недопустимо те да бъдат събирани по този начин, тъй като процесуалния закон изисква свидетелските показания да се събират устно.

 

Съдът пристъпва към разпит на допуснатия свидетел, като снема самоличността му както следва:

Х. Л. Х. на ***  неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

 

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – В тази сграда ли живеете и кога е построена тя?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Да, живея в тази сграда от построяването и́. Сградата е построена, мисля към 1996г. Мисля, че тогава беше.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Офисът на партера как беше оформен към завършването на сградата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Както е по екзекутива, но с дървена дограма и със задигната мраморна площадка. Сградата беше приета по този начин, както беше екзекутива от арх. А.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Кога беше сменена дървената с РVС дограма?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Може би 2-3 години по късно, тъй като там, в този ъгъл, както се появява по екзекутив, беше като едно локално кошче за боклук, там се събират всички боклуци и след това с наше разрешение, на останалите собственици в сградата, общо се подписахме. Може и да има такъв документ, това е 2-3 години след като е построена сградата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – А реално друго преустройство правено ли е вътре в офиса, на вратата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Отпред се сложи друга врата, стана като витрина.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Какъв сте по образование?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Топлотехник съм.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Може ли да ни кажете, разположението на избения, така наречен подземен етаж, дали съвпада по конфигурация на сградата или самото разположение, разбирайки кота нула на терена, обхваща по-голяма площ от така очертаните фасадните стени, външно видими?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Под плочата, всичко под мазачната плоча, тази която се вижда на снимката, на около метър и половина (1,5м) напред от фасадните стени към улицата. Когато се строеше сградата, по някакво взаимно решение, сградата се дръпна на 1,50м. навътре за да се спазва някаква линия, но мазите не са на нивото на външния зид на сградата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Така съдържащите се във вашия отговор, може ли да разграничим кое разбирате като настилка мозайка и кое разбирате като настилка извън мозайката, тротоарни плочки ли? Ако позволи съда да представя цветно копие на снимката на обекта, защото от черно-бялата, представена с преписката не става много ясно за какво става въпрос.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Там, където е мозайката е наша собственост, това е към нашата кооперация и ние сме собственици, отдолу са избите на кооперацията.

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Самата алуминиева врата ляга ли на въпросната мозайка или спрямо нейното ситуиране съществува друго.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Съществува, там има други мраморни плочи, които са на височина 10 см. и тази врата се сложи върху тях.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Казахте, че е така, както е предвидено по екзекутива, отговорът на въпроса беше, че е изградено така както е екзекутивната документация?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Да.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА – Когато беше приемателната комисия, вие участвахте ли, движехте ли се с тях?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Не съм бил.

Съдът предяви на свидетеля снимките, находящи се на л.46 и 47, както и цветната снимка представена от адвокат С..

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. Става дума за това остъкляване.

Свидетеля посочи остъклението в по-близък план.

ВЪПРОС на СЪДА – Кое имате предвид, като казвате мозайка и мраморни плочи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Х. – Това мъничкото, което се вижда под вратата, това са мраморни плочи, които съществуваха още при приемателна комисия. Ето тази мозайка (посочва на снимката) е, под тази мозайка са нашите изби, а това беше дървено, Попитаха ни „Може ли да сложим вратата” и ние (собствениците) казахме „Може”.

Този, мраморният праг съществуваше, само там е издигнато с мрамор и там беше и дървената врата и отсреща беше дървената врата.

АДВОКАТ С. – Нямаме други въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам въпроси.

Съдът освободи свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Искам да помоля съда, след като бъдат представени от жалбоподателя, да се запозная с преработените въпроси и да ми бъде дадена възможност за допълнителни доказателствени искания.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.05.2015г. от 11.55 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.58 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: