ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 02.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На втори юли                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2381 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „ФЛАМИНГО ШИПИНГ“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Л.Г. с представено пълномощно на лист 57 от делото.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Държавно предприятие „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т. К. с представено пълномощно на лист 58 от делото.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Колев.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Н.Н..      

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по изслушване на експерта.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се изслуша в днешно съдебно заседание вещото лице.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по допълнителната съдебно-счетоводна експертиза е входирано в канцеларията на съда на 18.06.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради  което

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице П.Н. със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам допълнителното заключение, което съм представила. Искам да направя едно допълнение в заключителната част относно точността на сумите:

Съгласно чл.21 от Тарифата, която са в становището ми,  работи се с цяло число в евро. Не съм закръглила сумите, като има суми с центове.

За по-голяма точност посочвам конкретно:

На стр.9, по задача 4 – сумата, която е  удебелена  - 10 941.50 евро да се счита за 10 942 евро. Съответно в лева, но задачата беше в евро.

Следващата сума е 10 009.50 евро, да се счита за 10 010 евро.

Последната сума 10 657.50 евро да се счита за 10 658 евро и

на стр.10 сумата от 9 725.50 да се счита за 9 726 евро.

 

Юрисконсулт К.:  По току-що направеното уточнение считам, че трябва сумата да е с 50 евроцента надолу, защото това са разликите. Т.е. смятам, че закръглянето трябва да е надолу. Визирам Приложение 3 от заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Считам, че не трябва да се закръгля надолу.

Юрисконсулт К.: Това е видно от Приложение 3 и Приложение 4 към заключението. На Приложение 3, ред 13, колона 17 – налична е цифрата 552,5.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази сума следва да се закръгли на 552 евро. И общо на ред 22 сумата да се  чете 6 642 евро.

Съответно по заключението в сбора сумата ще остане 10 941 евро. Съответно втората сума ще остане 10 009 евро. Третата  - 10 657 евро и четвъртата  - 9 725 евро. Забележката е правилна, защото аз закръглих разликите, а не базата, от която са изчислени.

 

Юрисконсулт К.: По задача 1 установили ли сте разлика между това, което е начислено по фактури и това, което сте сметнали по тарифата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Затова съм направила приложенията към заключението. От тях е видно, особено от Приложение 3, където подробно съм посочила начислените по фактурите суми и това, което съм изчислила по тарифата преди изменението, като съм изчислила и съобразно задачата дадена от ответника касаеща ро-ро корабите. В Приложение 4 конкретно са посочени разликите за канална, тонажна и еко такса и общо.

Юрисконсулт К.: Въпросът беше има ли разлики по тарифата след изменението и по фактурите това, което сте отразили в Приложение 1.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговорила съм така, както съм разбрала въпроса.

Данните в Приложение 1 касаят изчислените такси по тарифата след изменението й.

 

Юрисконсулт К.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.Г.: Нямам въпроси към допълнителното заключение.

ПРОКУРОРЪТ: Също нямам въпроси.

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес допълнително заключение по съдебно-счетоводната експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнителното експертното заключение на вещото лице П.Н., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 300лв. изцяло от внесения депозит.

 

Адв.Г.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

Юрисконсулт К.: Представям и моля да приемете като доказателство молба-уточнение, която е представена от жалбоподателя по другото водено от него дело № 2220/2017г. на Административен съд гр.Бургас, във връзка с твърденията ни, че съвпадат частично предметите на двете дела.

Няма да соча други доказателства.

 

Адв.Г.: Не съм запозната с тази молба, защото не водя другото дело. Противопоставям се това доказателство да бъде приложено. Изпуснати са всякакви давностни срокове и видно е, че тази молба е съставена на 08.11.2017г. Тя касае друго дело, друго производство, съвсем други суми и съвсем друго основание за начисляване, което в настоящата  експертиза сме отчели, а именно - не сме приели изчисленията на вещото лице да касаят всякакви отстъпки за ро-ро кораб.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме представената молба-уточнение само за сведение на съда.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената в днешно съдебно заседание от юрисконсулт К. молба-уточнение, като по отношение на относимостта на това доказателство към предмета на настоящото дело съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Г.: Моля да уважите така представеният иск на търговското дружество, което представлявам на основанията посочени в исковата молба и допълнителната такава.

Подробно ще изложа съображения и доводи в писмен вид. Представям молба със списък на разноските, които да ни се присъдят и да ни се даде възможност в писмен вид да изложа съображения.

 

Юрисконсулт К.: Считам исковата молба недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане. Респективно, да бъде оставена без уважение като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки. Представям списък на разноските, които претендирам и възразявам за прекомерност на адвокатския хонорар платен от ищеца.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считаме исковата претенция процесуално допустима, но не е доказана и като такава моля да оставите без уважение.

 

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: