ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 27.02.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и седми февруари                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2381 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.20 часа се явиха: 

 

ИЩЕЦЪТ „ФЛАМИНГО ШИПИНГ“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Г., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Държавно предприятие „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., представя днес пълномощно.

        

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Стоянова.

 

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила днес молба от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, видно от която ответникът уведомява съда, че към настоящия момент Определение № 3903/23.11.2016г. по въззивно гражданско дело № 4739 по описа за 2016г.  на Апелативен съд-София не е влязло в сила. Висящо е съдебно производство по неговото оспорване, поради което страната поддържа процесуалното си искане за спиране на производството по делото.

         Също така страната иска да бъде прието за безспорно и ненуждаещо се от доказване обстоятелството, че ищецът „Фламинго шипинг“ ЕООД не е корабопритежател на нито един от корабите, за чиито пристанищни посещения са издадени процесните фактури. Направено е доказателствено искане ищецът да представи договорите за агентиране, в изпълнение на които са били начислени процесните такси.

         Молбата е придружена и със съдебно удостоверение, удостоверяващо факта на висящността на оспорването пред ВКС.

Съдът ВРЪЧИ препис от докладваната днес молба на процесуалния представител на ищеца и на прокурора.

 

 

Адв.Г.: Поддържаме исковата молба и молбата-уточнение от 13.02.2017г., както и становището ни от 15.02.2017г. Поддържаме доказателственото искане направено в него.

По отношение искането за спиране сме изложили становище от 13.02.2017г. Поддържаме становището си по направеното искане за спиране, но все пак, предоставяме на преценката на съда.

 

         Юрисконсулт К.: Считаме, че ход на делото не следва да се дава и делото да бъде спряно, доколкото делото, висящо пред ВКС има отношение към настоящото и има значение за изхода на настоящото дело.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам становището на ответната страна обосновано и основателно за спиране на  производството по настоящото дело и  следва да се уважи.

 

        

Съдът, като взе предвид изложените днес становища на пълномощниците на страните и в частност тези, касаещи процесуалното искане относно спиране на настоящия съдебен процес до приключване на съдебния процес  пред Софийски градски съд, пред който е образувано търговско дело № 4560/2015г., намира искането за спиране на настоящото производство за основателно.  За образувания пред СГС съдебен процес съдът констатира, че е налице връзка с настоящото производство и е налице е твърдяната преюдициалност между двете производства, тъй като се касае за частична идентичност на исковата претенция заявена пред Софийски градски съд относно фактури №№ 216532/15.09.2014г., 216592/02.10.2014г., 216675/24.10.2014г., 216760/14.11.2014г., и коригираща фактура  № 216795/25.11.2014г., плащанията по които фактури, правният спор по тях е заявен както пред тази съдебна институция, така и представляват част от исковата претенция пред настоящия съд. В този смисъл съдът намира за необходимо производството по делото да бъде  спряно до приключване на спора относно местната посъдност на повдигнатия пред Софийски градски съд спор, касаещ фактурите, които съдът изброи.

Поради което и на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по административно дело № 2381/2016г. по описа на Административен съд гр.Бургас до приключване на производството по търговско дело № 4560/2015г. по описа на Софийски градски съд с влязъл в сила съдебен акт.

 

 Определението за спиране може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за всички страни.

 

                                                            СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: