ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 18.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осемнадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2381 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „ФЛАМИНГО ШИПИНГ“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Г. с представено пълномощно, находящо се на лист 57 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Държавно предприятие „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Червеняков.

        

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от ответната страна, видно от която уведомява съда, че не може да изпрати представител за участие в днешно съдебно заседание, но не възразява по хода на делото.

Счита, че към настоящия момент са налице производства по два висящи правни спора с частично идентични предмети, поради което счита, че е налице опасност ответникът да бъде осъден двукратно да заплати обезщетение по едни и същи фактури.

По същество оспорва изцяло по основание и размер исковата претенция на ищеца. Поддържа също така и вече депозираното становище в отговор на исковата молба.

Моли да бъдат приети представените от него допълнителни доказателства; възразява против назначаването на исканата съдебно-икономическа експертиза, както и против приемането на представени по делото банкови извлечения и справка в табличен вид.

В случай, че бъдат представени допълнителни доказателства в днешно съдебно заседание, моли да му бъде дадена възможност да се запознае с тях.

 

Адв.Г.: Нямам възражение по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Г.: Поддържаме претенцията, допълнителната молба-становище, доказателствените искания направени с молбата, включително и искането, което бяхме направили с молбата-становище в случай на оспорване от страна на ответника.  Визирам искане, което сме формулирали в т.2 на стр.2 от молбата, която се намира на лист 40 от делото и тъй като има твърдения, както в становището, така и в отговора на исковата молба, в този смисъл поддържаме искането да бъде задължен ответника да отговори дали неправилно е фактурирано от негова страна.

 

ПРОКУРОРЪТ: Така предявената искова претенция по принцип е процесуално допустима толкова, доколкото корабният агент, дружеството, което е депозирало исковата претенция, има основания за въпросната претенция. Ще изразя становище след приключване на производството по събиране на доказателства.

Моля да приобщите всички приложени до момента писмени материали, както от държавното предприятие, така и от жалбоподателя.

Не възразявам срещу направените доказателствени искания.

Засега нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с исковата молба писмени доказателства, както и тези, представени от ответника по делото, включително и тези писмени доказателства, съдържащи се в корицата на административно дело № 6866/2016г. по описа на Административен съд София-град.

 

Адв.Г.: Относно възраженията за частична идентичност на двата съдебни процеса - настоящият и производството по административно дело № 2220/2017г., което е висящо пред Административен съд гр.Бургас, считаме, че подобна частична идентичност липсва и двете производства продължават. За сведение на съда мога представя молбата на ищеца, която беше депозирана от друг колега, представляващ дружеството по административно дело № 2220/2017г, където са развити съображенията за липса на подобна твърдяна идентичност.

Моля да назначите икономическа експертиза, вещото лице по която при изготвяне на експертизата да съобрази нашата молба-уточнение на лист 39 от делото за претендирания исков период, който, потвърждавам е 05.09.2014г. – 01.02.2016г., като с оглед на поддържаните в днешно съдебно заседание искания от наша страна относно твърдения за неправилно фактуриране по процесните фактури, както сме заявили във възражението в наша молба-становище на лист 40 от делото по т.2, моля вещото лице по съдебно-икономическата експертиза да установи и това обстоятелство при изследване на процесните фактури, а именно налице ли е действително погрешно фактуриране по процесните фактури или те са правилно издадени на името на моя доверител.

 

Доказателствата поддържани от ищеца в днешно съдебно заседание, същите съдържащи се в депозираната жалба, съдът счете за основателни, доколкото посредством тях биха се изяснили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което намира за необходимо да бъдат уважени, с оглед на което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства да отговори на поставените от ищеца въпроси, съдържащи се в неговата жалба част ІІ „Доказателствени искания“, както и да съобрази допълнението направено в днешно съдебно заседание от адв.Г. относно изследване на процесните фактури, в частност възражението дали те са правилно издадени на името на нейния доверител или се касае за неправилно фактуриране.

Експертизата да се изготви от вещото лице П.Н.при депозит в размер на 400 лева вносим от ищеца в 7-дневен срок считано от днес.

 

 ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 16.04.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: