ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шестнадесети април                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2381 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.17 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „ФЛАМИНГО ШИПИНГ“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Л.Г. с представено пълномощно на лист 57 от делото.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Държавно предприятие „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т. К. с представено пълномощно на лист 58 от делото.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Колев.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Н.Н..      

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Г.: Запознали сме се със заключението на вещото лице и не възразявам да се изслуша в днешно съдебно заседание.

 

         Юрисконсулт К.: Не възразявам по изслушването на вещото лице. Запозната съм със заключението.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражения по изслушване на вещото лице.

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза е входирано в канцеларията на съда на 03.04.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         П.Н.Н. – 61год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила. Експертизата е придружена със справка, в която в табличен вид са онагледени процесните плащания.

 

         Адв.Г.: Нямам въпроси към експерта.

 

Юрисконсулт К.: Тези две фактури, които са издадени от ДП „Пристанищна инфраструктура“  на името на „Венимар Шипинг“ ЕООД, осчетоводени ли са в счетоводството на „Фламинго Шипинг“ ЕООД?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Фактурите са издадени на „Венимар Шипинг“ ЕООД и не са осчетоводени в счетоводството на „Фламинго Шипинг“ ЕООД.

„Венимар Шипинг“ ЕООД е подагент на „Фламинго Шипинг“. Фактурите, които са издадени на името на „Венимар Шипинг“ ЕООД съм ги посочила в справката под № 1 и 3. Резултатът от всички фактури е отразен на ред 22. На ред 23 съм направила калкулация на фактурите на „Фламинго Шипинг“, т.е. съм извадила фактурите на „Венимар Шипинг“.

 

Юрисконсулт К.: В заключението по същия начин сте дали две таблици - едната с фактурите на „Венимар Шипинг“ ЕООД , а другата – без тях.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Точно така. В заключението съм дала две таблици на стр.5. Първата е с всички фактури, а във втората съм изключила двете фактурите, които сега коментираме.

Тези две фактури казах, че не са осчетоводени в счетоводството на жалбоподателя, защото са издадени по отношение на друг получател.

 

Юрисконсулт К.: Понеже по делото ние твърдим, че този, който може да претендира вредите е корабопритежателя или този, който е наел кораба, а фактурите са издадени на корабен агент. Щеше ли да има разлика в счетоводните записи, ако „Фламинго Шипинг“ плаща със собствени средства или е получил средствата от корабопритежателя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Щеше да има разлика в счетоводните записвания, тъй като фактурата издадена на друго лице се осчетоводява по друг начин при платеца. Т.е. щеше да има още една или две счетоводни операции, които да отразяват разчетните отношения между корабопритежателите и агента „Фламинго“.

 Проверявала съм счетоводните записвания. Такива разчетни операции няма, защото получателят на услугата по фактурите е „Фламинго Шипинг“. Т.е. „Фламинго Шипинг“ е осчетоводило фактурите като начисляване на задължения към доставчика на услугите и след това плащането като платец „Фламинго“ и получател „Пристанищна инфраструктура“, доставчика на услугата.

Т.е. като резултат за „Фламинго Шипинг“ нямаше да има разлика, но щеше да има разлика в счетоводните записвания, тези разчети, за които споменах.

 

Юрисконсулт К.: Това, което сте изчислили като дължими такси по тарифата преди изменението от 2014г., смятали ли сте го с някакви отстъпки за кораби?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Придържала съм се към стойностите по тарифата.

 

Юрисконсулт К.: По-специално въпросът ми е: Таксите сте ги определили като за ро-ро кораб или не?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако във фактурата има записване за ро-ро кораб, така са изчислени таксите като за такъв вид кораб.

 

Юрисконсулт К.: Проверявали ли сте дали във фактурата таксите са изчислени както би трябвало и съобразно действащата към издаването на фактурите тарифа?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Точно това е спорът и в Приложение № 1 съм посочила какви са разликите между начислените по фактурите услуги и съм направила колонка за сумите,  които би трябвало да се начислят според тарифата, която е действала към момента 15.09.2014г.

 В самата справка съм посочила разликата за фактурите, по които имат претенции „Фламинго“. Не съм изчислявала.

Визирам справката Приложение № 1 – празните полета в тази справка посочват, че жалбоподателят няма претенции и сумите са начислени по действащата тарифа. Тези фактури, по които има разлики, това са фактурите, по които има претенции. Те не винаги съвпадат с искането на жалбоподателя. Има разлики между посочените от него в исковата молба и стойностите в моето заключение.

Юрисконсулт К.: Задачата Ви е да изчислите по тарифата преди изменението от 2014г. За мен тези цифри, които сте получили като разлика би трябвало да са по тази тарифа.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Съобразила съм се в заключението с конкретно зададените въпроси и съм проверявала таксите, които би трябвало да се начислят по тарифата преди нейното изменение.

По въпроса от жалбоподателя формулиран в неговата молба относно размера на начислението канал/кейова и еко такса за периода от 05.09.2014г.-18.12.2015г., който период е след изменението на тарифата, по тези фактури няма разлики.

Изводът е: каналните такси имат малки разлики, които съм посочила в колона 8. Еко таксите са посочени в колона 17. Там също съм констатирала някои разлики, но не по всички фактури, защото е видно, че има празни полета, което означава, че там няма несъответствие и за корабните/кейовите такси  - по същия начин. Видно в колона 11 и колона 14, там, където няма записване означава, че няма несъответствие и че не са претендирани суми.

 

Юрисконсулт К.: Потвърждавате ли, че не сте проверявали фактурите по разпоредбите на тарифата след изменението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: До 01.02.2016г. са проверени всички фактури, които са приложени, точно както е поставена задачата –преди изменението и таксите, които действат след изменението. В справка Приложение 1 е посочено това.

 

Юрисконсулт К.: Тогава трябваше да има повече от една разлика. Т.е. една преди изменението и една след изменението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Всички разлики съм ги посочила.

 

Юрисконсулт К.: В тази част оспорвам заключението на вещото лице. Съгласна съм, че това не е включено в задачата, но питам дали вещото лице го е изпълнило.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В заключението съм дала отговор, дори да не ми е поставена такава изрична задача, а и въобще не е поставена конкретна задача да определя разликите. Аз съм облекчила изводите с разликите.

 

Юрисконсулт К.: Оспорвам заключението. Считам, че размерът на таксите определен по фактурите не е изчислен съобразно тарифата след изменението й през 2014г., такава каквото е била към датата на издаване на конкретните фактури и моля в тази насока да бъде възложена допълнителна задача на вещото лице, като моля също, когато се изчисляват тези такси, да се изчисляват без отстъпките за ро-ро кораби.

Сигурна съм, че в заключението не са съобразявани таксите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Въпросът е зададен така – до съответния период 01.02.2016г. какви такси са начислени по фактурите действащи до промяната на тарифата. Може би тези фактури, по които съм посочила разлика, което даже е повече от претендираната сума, може би те трябва да се изключат, за да се получи отговора на този въпрос, защото те не претендират за разлики в таксите вече дължими според новата тарифа.

Юрисконсулт К.: Точно в това е същността на иска, че таксите са им начислени съобразно тарифата, която е действала през период 09.2014-02.2016г., която е отменена от ВАС впоследствие, и именно на разликите между това, което е начислено по фактурите съобразно тази тарифа и това, което твърди ищецът, че е трябвало да му се начисли съобразно тарифата преди изменението, това е същността на иска. Така съм го разбрала.

Адв.Г.: Да. Това е действително същността и предмета на нашия иск.

 

СЪДЪТ към вещото лице: След тези уточнения, разбрахте ли предмета на това допълнително възлагане на експертизата.

 

Юрисконсулт К.: Ще представя в писмен вид допълнителното си искане. Моля да ми дадете възможност допълнително в молба да конкретизирам доказателственото си искане, което днес застъпих при оспорването на експертизата, за да е напълно изяснен предмета и обхвата на изследването.  

Във връзка със заявеното от вещото лице, моля да задължите „Фламинго Шипинг“ ЕООД да представят копия от договорите си с корабопритежателите за процесните кораби.

 

Адв.Г.: Това искане и обяснение се съдържаха в отговора на възражението. Ние сме подали молба-становище и смятам, че вече сме обяснили това, което колегата отново иска да бъде изяснено. Тези уточнение се съдържат в молбата-становище от 15.02.2017г., поради което такива договори няма да се представят от наша страна, тъй като Законът изобщо не изисква представянето им.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         

 

 

 

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-счетоводната експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице П.Н., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 400лв. изцяло от внесения депозит.

 

 

Като съобрази изявлението на юрисконсулт К. относно необходимостта за назначаване на допълнителна експертиза, посредством която да се изяснят допълнителни факти и обстоятелства, които страната счита за правнозначими за решаването на делото, съдът намира за необходимо на пълномощника да бъде дадена възможност в тази насока, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на юрисконсулт К. в 7-дневен срок считано от днес да депозира извънсъдебно по делото молба, в която да посочи доказателствените си искания свързани с назначаване на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, по която съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 02.07.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: