ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и пети април                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2380 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:26 часа се явиха:

 

Ищецът „Винарска къща „Виноградец“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът – Комисия за защита на потребителите, редовно призован, не изпраща представител.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото е извършена служебна справка в Районен съд Бургас, от която се установява, че решението постановено по АНД № 3987/2016г. по описа на Районен съд Бургас е влязло в сила на 13.10.2016г.

Освен това по делото с молба от ищеца, депозирана на 10.04.2016г. е постъпило становище и писмени доказателства.

Съдът ДОКЛАДВА, че служебно е изискал АНД №3982/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Моля да задължите ищеца в разумен срок да представи доказателства, от които да се установява, тази сума от 700лв. платена ли е на посочения юрисконсулт, тя част от трудовото му възнаграждение ли е, или е сума, заплатена извън договорения размер на трудовото възнаграждение.

Ако се касае за втория случай, моля да задължите ищеца да бъдат представени доказателства, че въпросната сума е била декларирана пред НАП като доход на юрисконсулт.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ищеца писмени доказателства съгласно опис в молба на л.39-40 от делото.

ПРИЕМА служебна справка вх.№2996/27.03.2017г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото АНД № 3987/2016г. по описа на районен съд Бургас.

 

ЗАДЪЛЖАВА ищеца в 14-дневен срок от съобщаването да представи по делото доказателства, от които да се установява, тази сума от 700лв., платена ли е на посочения юрисконсулт, същата част от трудовото му възнаграждение ли е, или е сума заплатена извън договорения размер на трудовото възнаграждение. Ако се касае за втория случай ищецът да представи доказателства, че въпросната сума е била декларирана пред НАП като доход на юрисконсулта извън трудовото правоотношение.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.06.2017г. от 10.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се изпрати съобщение на ищеца с вмененото му задължение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.38 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: