ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2380 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.06 часа се явиха:

 

Ищецът „Винарска къща „Виноградец“ АД, редовно призован, не изпраща представител.

Ответника – Комисия за защита на потребителите, редовно призован, не изпраща представител.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по искова молба предявена против Комисия за защита на потребителите. С молбата ищецът претендира, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, заплащане на имуществени вреди в размер на 700лв., произтичащи от незаконосъобразно наказателно постановление №29650/08.03.2016г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ в Комисия за защита на потребителите, представляващи юрисконсултско възнаграждение, както и законовата лихва от завеждане на исковата молба до окончателното плащане.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Няма да се позовавам на нови доказателствата. Видно от исковата молба, в нея не са направени доказателствени искания.

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ищеца писмени доказателства, а именно: адвокатско пълномощно от жалбоподателя на Полина Антонова Велчева, разходен касов ордер №526/18.06.2016г., наказателно постановление № 29650/08.03.2016г. от КЗП – РД Бургас, придружително писмо изх.№ Б-03-675/31.05.2016г. на КЗП София и решение № 1368/16.09.2016г. по АНД №3987/2016г. по описа на Районен съд Бургас.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ищеца и му ПРЕДОСТАВЯ възможност, в 14-дневен срок от съобщаването, да представи по делото доказателства, от които се установява, че ищецът има назначен на трудов договор и/или по служебно правоотношение юрисконсулт, относно периода от издаване на наказателното постановление до влизане в сила на постановеното решение по АНД №3987/2016г. по описа на Районен съд Бургас, доказателства, че сумата по представения разходен касов ордер в размер на 700 лв. действително е платена на юрисконсулта, както и доказателства, че този юрисконсулт е взел участие в съдебното производство по обжалване на наказателно постановление № 29650/08.03.2016г. и/или в административнонаказателното производство пред наказващия орган.

Да се изиска служебна справка от Районен съд Бургас, от която да се установява дали решение № 1368/16.09.2016г., постановено по АНД №3987/2016г. по описа на съда, е влязло в сила и ако е влязло, на коя дата.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.04.2017г. от 9.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.14 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: