ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и пети септември                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: В. ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 237 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Е.И.Т., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на община Созопол, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.В.К., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв. В.В. с пълномощно на лист 36 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.И.Т., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж. Д.С.С. се явява.

 

 

АДВ.В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение по съдебно-техническата  експертиза на вещото лице Д.С.С..

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещите лица, както следва:

Д.С.С. – 51 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Поддържам заключението.

 

 

АДВ. В.: Защо на официалната скица - кадастрална схема гаражът е отразен като отделен от сградата, а при Вас в експертизата се оказа, че е залепен до тази сграда и по какъв начин? И защо се показва като залепен в заключението?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: На место гаражът е залепен за сградата на сутеренния етаж, а в кадастралната карта е отразен първи етаж на сградата. Първият етаж и гаражът не се долепят. Тяхното долепяне става посредством открита тераса. Контактът между тях е открита тераса, която не е обект на нанасяне в кадастъра. Между гаража и сутеренния етаж стената  е една единствена, не са две отделни стени.

АДВ.В.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

В залата влиза адв. М.. Съдът запознава адв. М. с процесуалните действия, извършени до момента.

 

АДВ.М.: Сутеренния етаж има ли обща стена с гаража? Колко се поддава над земята сутеренът?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:  Да, има обща стена с гаража. Поддаването се вижда на снимка 3 – около 2 метра може би е зоната на свързване във вертикал. На снимка 3 гаражът е висок може би 2 метра и в тази зона се свързват височинно.

АДВ.М.: Стълбата на третата снимка каква функция изпълнява?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: И двете стълби, които съм установила,  се качват на тавана, покрива на гаража

АДВ.М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът предвид изявленията на страните следва да приеме заключението. Едновременно с това съдът КОНСТАТИРА, че вещото лице е извършило труд на по-висока стойност, отколкото е размерът на определения депозит. Съдът СЧИТА, че следва да определи допълнително възнаграждение на вещото лице, вносимо от жалбоподателя съобразно представената справка-декларация от инж. С. на лист 57 от делото.

Предвид изложеното

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С., изслушано в днешното съдебно заседание.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (140 лева).

/Изд. РКО на 25.09.2018 г., сума 140 лева, платежно нареждане на лист 49/

 

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на инж. С. в размер на 110 лева, вносими от жалбоподателя в 15-дневен срок от днес.

Съдът ОСВОБОДИ вещото лице.

 

АДВ.М.: В момента сме в преговори със заинтересованото лице, които ако стигнат до споразумение, има възможност да оттеглим оспорването си. Не с административния орган, а със заинтересованото лице са преговорите. Моля да ни дадете възможност до 2 месеца да проведем тези преговорите.

 

         Съдът СЧИТА, че следва да даде допълнителна възможност на страните да представят доказателства в производството за установяване на твърденията им и счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИКЛЮЧИ събирането на доказателствата към настоящия момент.

 

Съдът УКАЗВА на страните, че носят доказателствената тежест за своите твърдения и възражения.

 

Затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Не ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 04.12.2018 г. от 13:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: