ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На осми май                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: В. ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 237 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Е.И.Т., редовно призован, не се явява, представлява се от  адв.  Е.М. с пълномощно на лист 29 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на община Созопол, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.В.К., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв. В.В. с пълномощно на лист 36 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.И.Т., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпили с молба вх. 3874/03.04.2018г.  доказателства за собственост върху процесния гараж, представени от процесуалния представител на заинтересованата страна И.В.К. – адв. В..

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от адв.В. доказателства за собственост върху процесния гараж, представени с молба вх.№ 3874/03.04.2018 г.

АДВ.М.: Запознах се с представените доказателства. Относно собствеността на гаража по визата, твърдя, че кръгът на заинтересованите страни се определят по реда на чл.131 от ЗУТ и няма спор жалбоподателят е съсобственик на дворното място, където е разположен посоченият гараж. Това обуславя правния интерес за оспорване на визата. Поддържам обаче твърдението си, че гаражът е свързан с основната сграда и неправилно по визата е отразен като самостоятелен обект, като ние твърдим, че има и допълнително пристрояване на връзка между гаража и основната сграда. В тази връзка  правя две доказателствени искания в условията на евентуалност: или да бъдат събрани гласни доказателства, или назначаване на съдебно-техническа експертиза, като вещото лице да отговори има ли фактическо извършено строителство, което не е отразено във визата и кадастралната основа?

АДВ. В.: Оспорвам това искане, защото въпросът с налично свързване между гаража и сградата в двора не касае спора - предмет на делото във връзка с издаването на визата с предмет преустройство на личен обект. Ако има някакво свързване, което не знам, би било предмет на отделна процедура, но не и на настоящата.

По направените изявления съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

За изясняване на фактите по делото е необходимо да бъде допусната съдебно-техническа експертиза със задачата, формулирана от адв. М. в днешното съдебно заседание.

Съдът счита, че въпросът, който е поставен, е относим към правния спор и следва да бъде установен.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачата, формулирана от адв. М. по-горе в протокола.

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. Д.С.С..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице в размер на 140,00 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

Вещото лице  при отговаряне на поставения въпрос ДА ИЗРАБОТИ съответна скица на имота с отразяване на фактите, които е установило в графичен вид.

Вещото лице да бъде уведомено за започване изпълнение на възложената задача след представяне на доказателство за внесения депозит.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 25.09.2018 г. от 13:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: