ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 06.07                                                                                      град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,                 ХXІ-и административен състав, на шести юли  и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 237 по описа за 2017 година.                  

 

  На именното повикване в 12:30 часа и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – С. ЕООД, уведомен при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ – кмет на община Несебър, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор П..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛА е молба с вх.№6748/30.06.2017г. от жалбоподателя по делото, с която заявява несъгласието си производството по делото да бъде спряно. Моли съдът да уважи жалбата му и да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам искания за събиране на доказателства. Няма да соча други доказателства. С оглед становището на жалбоподателя - не поддържам молбата за спиране. Да се даде ход по същество на делото.

ПРОКУРОР П.: Нямам доказателствени искания. До настоящия момент няма постъпил отговор по депозираните по делото протести до РДНСК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам данни дали е приет за допустим протеста и дали се разглежда. Нямам информация дали е правена справка и дали е получена информация от РДНСК. Нямам искане за събиране на доказателства. Считам делото за изяснено от фактическа страна. Да се даде ход на делото по същество. Няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОР П.: Да се приключи производството по делото.

 

Съдът като съобрази заявеното в молбата от 30.06.2017г. намира, че не са налице съвпадащи волеизявления на представителите на страните по настоящото производство за спирането му по съгласие на страните. Към настоящия момент искането не е оттеглено от ответника поради което съдът дължи произнасяне с нарочен съдебен акт. В този смисъл съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без уважение искането на кмета на община Несебър за спиране на настоящото съдебно производство по съгласие на страните.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи делото.

ПРОКУРОР П.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи делото.

 

Съдът намира делото за изяснено от фактическата страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на устните състезания;

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Видно от събраните доказателства е налице протест на прокуратурата, респ. изводът е, че разрешението за строеж № 68/21.12.2012г. не е влязло в сила, като следствие от това няма как да бъде разрешена строителната площадка и да се даде възможност на строителството да бъде извършено. След като няма изричен отказ, налице е мълчалив отказ на административния орган, но с оглед приложената преписка, свързана с искането за откриване на строителна площадка е видно, че мотивите на административния орган за мълчаливия отказ е изложеното от мен по-горе. В този смисъл мълчаливият отказ е законосъобразен. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение за настоящото дело.

 

ПРОКУРОР П.: Жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена. Административният орган законосъобразно е отказал да предостави поисканата административна услуга, доколкото пред РДНСК – Югоизточен район–гр.Бургас е било висящо административно производство относно законосъобразността на разрешението за строеж, издадено в полза на жалбоподателя. Това производство не е приключило. Моля за произнасяне в този смисъл.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12:40 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: