ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 27.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на двадесет и седми април  и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 237 по описа за 2017 година.                  

 

  На именното повикване в 13:45 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „СЛЕ ГРУП“ ЕООД, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ – кмет на община Несебър, редовно призован, се представлява от Х.Д., с пълномощно от днес.

 

ПОСТЪПИЛО е становище-искане с вх.№ 4040/24.04.2017г. от Окръжна прокуратура – гр. Бургас с искане за конституиране като страна по делото на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК.

 

Окръжна прокуратура – гр. Бургас не изпраща представител.

 

ю.Д.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед постъпилото становище-искане с вх.№ 4040/24.04.2017г. от Окръжна прокуратура – гр. Бургас за встъпване във вече образувано  административно производство за защита на важен държавен интерес, на основание чл.16, ал.1 от АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура - гр. Бургас като страна в производството по адм. дело № 237/2017г. на АС-Бургас на основание чл.16, ал.1 от АПК.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

 Производството е образувано по жалба „СЛЕ ГРУП“ ЕООД, ***, със седалище и адрес на управление: *** против мълчалив отказ на кмета на община Несебър за извършване на административна услуга по уведомление вх. № ***. в качеството му на възложител на строеж „еднофамилни жилищни сгради и жилищна сграда за сезонно обитаване с обекти за обществено обслужване“ ***, с което се иска присъствие на служител на общинска администрация Несебър във връзка с чл.157, ал .2 от ЗУТ за откриване на строителна площадка.

 

От ответника е постъпило писмо вх. № 978/01.02.2017 г. в допълнение на придружително писмо с изх. *** във връзка с жалбата на жалбоподателя.

 

С определение № 327/28.02.2017г. като писмени доказателства са допуснати представените с жалбата и постъпилите с административната преписка от административния орган документи, както и са дадени указания за доказателствената тежест на страните. Предоставена им е възможност да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

От жалбоподателя е постъпила молба вх. 3328/04.04.2017 г., с която е представена молба от община Несебър с изх. № ***. до началника на РО НСК РДНСК – район югоизточен – гр. Бургас относно уведомление с вх. № ***.

 

Постъпила е молба-становище от жалбоподателя по делото с вх. № 4094/25.04.2017г., с която не се сочат доказателства, а се изразява становище по съществото на спора.

 

Постъпила е втора молба-искане с вх.№ 4171/26.04.2017г. от Окръжна прокуратура – гр. Бургас с молба за даване ход на делото и приложен препис от първоначален и допълнителен протест по преписки 10340/2017 г. и вх.№ 1387/2017 на Административен отдел при ОП – Бургас за прилагане като доказателство по делото.

 

ю.Д.: Оспорвам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства.

Други документи по административната преписка няма. От прокуратурата са представени протеста и допълнителния протест, които се съдържат в нашата преписка, но ги няма по делото. В тази връзка моля да ги приемете като доказателства. По искането на прокуратурата сме съгласни. Нямаме възражение.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка  писмени документи, както и представените от ОП Бургас протест и допълнителен протест като доказателства по делото.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес за ответника и в същия срок от съобщението до оспорващия „СЛЕ ГРУП” ЕООД и ОП Бургас, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

В същия 7-дневен срок съдът предоставя възможност на оспорващия да изрази становище по представените от прокуратурата документи, приети в днешното съдебно заседание.

 

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 22.06.2017г. за 13:45 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Да се изпрати нарочно съобщение до оспорващия и Окръжна прокуратура Бургас за предоставената им възможност по доказателствата.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:57 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: