ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 22.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХXІ-и административен състав, на двадесет и втори юни  и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.С., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 237 по описа за 2017 година.                  

 

  На именното повикване в 14:06 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – С. ЕООД, уведомен от преди, не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ –  Кмет на община Несебър, редовно призован, се представлява от Х.Д., с пълномощно от предходно съдебно заседание.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Мануел Манев.

ю.Д.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ю.Д.: Няма да соча други доказателства. Заявявам, че при нас няма информация дали е обявено разрешението за строеж за незаконно, по завения протест от прокуратурата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Заявявам, че все още няма произнасяне по нашия протест от страна на н-к на РДНСК – Югозападен район.

ю.Д.: Във връзка с липсата на данни за развитието на постъпилите протести пред РДНСК, моля да бъде спряно настоящото производство по съгласие на страните, като считам, че в срока от 6 месеца, който е по закон за спирането, РДНСК може да има произнасяне по постъпилите протести, а това считам за важно по решаването висящия спор в съда. Моля да се даде възможност на оспорващата страна да изрази становище по моето искане за спиране на производството. Няма да соча други доказателства към момента.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се даде възможност на оспорващата страна да заяви становище по искането за спиране на настоящото производство, като от името на прокуратурата изразявам съгласие за спиране на настоящото дело.

 

Съдът, като съобрази изявеното от ответната страна и от представителя на прокуратурата, намира, че следва да даде възможност на С. ЕООД в 7-дневен срок от съобщението да заяви становището си по искането за спиране на настоящото производство по съгласие на страните с нарочна молба до съда.

По изложените съображения и за процесуална икономия съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 06.07.2017г. от 12:30 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес на основание чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ нарочно съобщение до жалбоподателя с указанията да изрази становище в 7-дневен срок. Да се посочи изрично, че при липса на становище в дадения срок, съдът ще приеме, че производството следва да продължи.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:16 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: