ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 13.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тринадесети март                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: В. ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 237 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Е.И.Т., редовно призован, не се явява, представлява се от  адв.  Е.М. с пълномощно на лист 29 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на община Созопол, редовно призован, не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.В.К., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв. В. с представено пълномощно, находящо се на лист 36 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.И.Т., редовно уведомен, не се явява, не се представлява.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Е.И.Т. против виза за проектиране от 26.10.2017 г. на главен архитект на община Созопол за изработване на инвестиционен проект за строеж „Преустройство на гараж в магазин за промишлени стоки при условията на чл.38, ал.9 от ЗУТ в ПИ ***, имот с идентификатор ***по кадастралната карта на гр. Созопол.

 

 

АДВ. М.: Поддържам жалбата. Изложили сме в нея оплакванията си. Мисля, че при докладване на делото нямаме спор с административните органи и заинтересованите лица относно твърдяната съсобственост в дворното място и притежанието на самостоятелни обекти в съществуващата жилищна сграда. В жалбата си сме посочили и, че има гараж, който гараж е засегнат от разрешеното проектиране по визата, който не е отразен в кадастралната основа при издаване на визата. Ако това не се оспорва – да го обявим за неоспорван. Гаражът е свързан със сградата - това твърдим в жалбата.

Поддържам доводите в жалбата.

Ще моля за срок да се запозная със становището на адв. В..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на адв. М. да се запознае със становището на адв. В..

 

АДВ. М.: Запознах се със становището. Оспорвам доводите по отговора на заинтересованото лице.

Към настоящия момент нямам доказателствени искания.

 

АДВ. В.: Жалбата е неоснователна и недопустима. Недопустима е, защото се касае за самостоятелен обект, включен в собственост на доверителя ми, който желае да го преустрои в нещо - от гараж в обект с друго предназначение, без да засяга правата на жалбоподателката. Тя е незаинтересована страна по делото. Ако не приемете този довод, поддържам всички доводи, изложени в отговора. Ще допълня, че твърденията дали има нещо законно или незаконно - не е предмет на настоящото производство и казус. Отделно каквито и да са преустройствата – такива има правени в двете страни, но това е извън предмета на делото.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ.В.: Документ за собственост на гаража имате ли? Разполагате ли с него?

АДВ. В.: В момента не разполагам. Ако бях получил указания, щях да го представя.

АДВ. М.:  Оспорвам твърдяните права на индивидуална собственост върху посочения гараж с идентификатор точка 2, така че по възражението за липса на правен интерес няма спор. Налице е съсобственост в дворното място. Ако липсват данни - доказателства за индивидуална собственост върху гаража - той би бил превишение по отношение на дворното място. В жалбата излагаме възражението досежно правното основание за допускане на проектирането и възражение за самото съдържание на визата. Тук не е необходима експертна преценка. Визата във вида, в който е издадена и е съобщена, е непълна и не може да изпълни предназначението си за начало на устройственото проектиране. Посочили сме чл.34, ал.9, защото тя е издадена на това основание за такова проектиране. На практика визата нищо не указва. Тя е абсолютно непълна. По т.3 искането ни и възражението ни е свързано със съдебно-техническа експертиза, тъй като твърдим, че има и съществуващ неотразен строеж между сградата и въпросния гараж.

За сега не правя доказателствено искане.

 

Съдът  като взе предвид изявленията на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 2 от делото.

УКАЗВА на процесуалния представител на заинтересованата страна И.К., че не представя доказателства за собственост върху гаража, по отношение на който е издадена скицата с виза за преустройство и проектиране.

Към настоящия момент съдът не е в състояние да прецени доколко основателно е възражението за недопустимост на жалбата предвид липсата на доказателства за това кой е конкретният собственик на гаража. Затова съдът счита,че не следва да приключи събирането на доказателствата.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 08.05.2018 г. от 13:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: