ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2018, 04.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХІІ-ти административен състав

на четвърти април                                        две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

Административно дело номер 237 по описа за 2017 година                

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – С. ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ – Кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от ю.Д., с пълномощно от днес.

За Окръжна прокуратура – Бургас, се явява прокурор Колев.

 

По хода на делото:

ю.Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че с Определение № 1414/31.01.2018 г. на Върховен административен съд по административно дело № 10374/2017 г., е отменено Определение № 1447/20.07.2017 г. постановено по настоящото административно дело, като е върнато делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

                 Съдът, на основание чл. 170, ал. 1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в него и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл. 171, ал. 4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба.

 

ю.Д.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима.

Няма да сочим други доказателства. Да се приемат представените по делото.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ю.Д.: Моля да отхвърлите жалбата на С. ЕООД, като неоснователна. Видно от събраните по делото доказателства към настоящия момент - Разрешение за строеж № 68/21.12.2012 г. не е влязло в сила, тъй като производството относно неговата законосъобразност, е висяща. Налице е касационен протест и касационна жалба от РДНСК-Бургас. Вследствие на това няма как да бъде разрешена строителната площадка.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е неоснователна и като такава, моля да я оставите без уважение, тъй като по отношение на строителството има две висящи жалби, които производства не дават възможност за начало на строителството, респективно присъствието на съответните длъжностни лица при откриване на строителна линия.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:54 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: