Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  1430

 

гр. Бургас, 3 август  2012 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на тридесет и първи май, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ГАЛИНА КОЛЕВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 237/2012 г.

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 ЗАНН във вр. с чл. 208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от адвокат С. Е., в качеството си на процесуален представител на И.Т.Б., ЕГН **********, в качеството си на ЕТ „ВИТ-И.Б.”, ЕИК ***, против Решение № 2580, постановено по н.а.х.д. № 3546 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Бургас. С решението е потвърдено наказателно постановление № 32599-О-0005795/11.05..2011 година на Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр. Бургас, с което на основание чл. 179 от ЗДДС на ЕТ „ВИТ-И.Б.” е наложено административно наказание „имуществена санкция”, в размер на 500 лева, за нарушение на чл. 125, ал. 5 от ЗДДС.

Касаторът счита, че решението е неправилно и незаконосъобразно. Иска неговата отмяна, както и отмяна на наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба не вземат становище.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира жалбата за основателна.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

С обжалваното решение Районен съд - гр. Бургас, е потвърдил наказателно постановление № 32599-О-0005795/11.05..2011 година на Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – гр. Бургас, с което на основание чл. 179 от ЗДДС на ЕТ „ВИТ-И.Б.” е наложено административно наказание „имуществена санкция”, в размер на 500 лева, за нарушение на чл. 125, ал. 5 от ЗДДС. За да постанови решението си съдът е приел, че жалбоподателя е осъществил състава на вмененото му нарушение.

В мотивите към Решение № 2580, постановено по н.а.х.д. № 3546 по описа за 2011 г., Районен съд - гр.Бургас е приел, че е сезиран с жалба против НП № 32599-О-0005794/29.09.2011 г. Съдът е изследвал и обсъдил фактическата обстановка по извършената проверка и издаването на НП № 32599-О-0005794/29.09.2011 г., изслушал е становища по същество на спора именно относно същото наказателно постановление, като впоследствие в диспозитива на решението, съдът е формирал волята си по отношение на Наказателно постановление № 32599-О-0005795/29.09.2011 г. на ТД на НАП – Бургас. В тази част на решението, с химикал е направена поправка в номера на потвърденото наказателно постановление. Това действие е процесуално недопустимо.

Наред с това, още от подадената жалба до Районен съд – гр. Бургас не става ясно, законосъобразността на кое наказателно постановление се оспорва. Според заглавната част на жалбата , същата е подадена срещу Наказателно постановление № 32599-О-0005794/29.09.2011 г., а с петитума се иска отмяна на наказателно постановление № 32599-О-0005795/29.09.2011 г.

По изложените аргументи, съдът намира, че са нарушени съдопроизводствените правила, поради което делото следва да се върне на районния съд за разглеждане от друг състав, който след като прецени допустимостта на жалбата, евентуално да разгледа спора по същество.

Воден от горното и на основание чл. 222, ал.2, т. 1 от АПК, съдът,

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  Решение № 2580, постановено по н.а.х.д. № 3546 по описа за 2011 година на Районен съд – гр. Бургас.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, при съобразяване с мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: