ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 31.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                         две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

       2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

КНАХ   дело    номер   237    по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  13:30  часа се явиха:

Касаторът  Денисия пласт” ЕООД, редовно уведомен, явява се лично З.С. управител  и с адвокат Цонев, упълномощен от по-рано.

За ответника по касация – Директор на ТД на НАП - Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Азманов, представя по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ ЦОНЕВ  - Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ АЗМАНОВ – Нямам възражения да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по касационна жалба, с която се оспорва решение на Районен съд - Бургас, за потвърждаване на наказателно постановление, издадено от ответника против касатора.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

АДВОКАТ ЦОНЕВ – Поддържаме касационната жалба. Нямаме доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ АЗМАНОВ – Оспорваме касационната жалба. Няма да сочим нови доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима, подадена в законоустановения срок, от страна със съответната процесуална легитимация. Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам искания за събиране на доказателства. Да се приключи събирането им.

 

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА тяхното събиране.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ ЦОНЕВ – Моля да уважите касационната жалба и да отмените наказателното постановление, като поддържам становището си в жалбата, че извършеното нарушение макар и формално, представлява маловажен случай. Наказателното постановление е издадено от административнонаказващия орган в нарушение на чл.53, ал.1 от ЗАНН, която разпоредба задължава наказващият орган да извърши задълбочена проверка за приложението на чл.28 от ЗАНН. Съгласно чл.53, т.9 от НК един от критериите за определяне на едно деяние като маловажен случай е липсата или незначителността на вредни последици, които биха настъпили. В тази връзка са и константната съдебна практика и най-вече ТР № 1 от 2007 г., и становището, че случая представлява маловажен се подкрепя от един факт – парадокс, тъй като една законна разпоредба на чл.40, ал1, от Закона за счетоводството, за едни фирми важи, а за други не важи, т.е. това подкрепя моето становище, че това нарушение не е толкова съществено и представлява маловажен случай.

 

ЮРИСКОНСУЛТ АЗМАНОВ – Моля да оставите без уважение касационната жалба, тъй като същата е неоснователна. Аргументите за това са следните: В хода на административнонаказателното производството пред административния орган същият е съобразил извършеното нарушение от нарушителя, съобразил е и тежестта на нарушението и е стигнал до извод, че следва нарушителя да бъде санкциониран за това нарушение, за което му е наложена имуществената санкция. Поради това считам, че решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и следва да се остави в сила. АУАН и Наказателното постановление са издадени от компетентни органи. Касае се за деяние, за административно нарушение на формално извършване, с което не са свързани с възникване на някакви обществено опасни последици, независимо от това законодателят го е издигнал в административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН. В производството при издаване на административните актове не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до тяхната отмяна или накърняващи правото на защита на санкционираното лице. Материалният закон е приложен правилно.

 

         Съдът, намира делото за изяснено от фактическа страна и обявява на страните, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: