РЕШЕНИЕ

 

                       320                    дата  20 февруари 2015год.                           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    XVІ-ти състав,

в публично заседание на 05 февруари 2015 год.,

 в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                              ЧЛЕНОВЕ:   1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                      2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 2379 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция - София против Решение № 1687/27.10.2014г. постановено по НАХД № 3316/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 11-01-726/16.07.2014г.  издадено от Директор на АДФИ - София, с което, на Д.Д. ***, за нарушение на чл.69, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки и на основание чл.128г от с.з., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева.

 Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено при съществени нарушения на процесуалните правила. Не споделя изводите на съда обосновали отмяна на издаденото наказателно постановление. Посочва, че при съставяне на АУАН и издаване на НП не е допуснато съществено процесуално нарушение, което да ограничава правото на защита на санкционираното дружество. Излага доводи за съставомерност на констатираното нарушение. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на издаденото наказателно постановление. 

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация се явява лично и оспорва жалбата като неоснователна, като моли да бъде оставено в сила първоинстанционното съдебно решение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд – Бургас е отменил наказателно постановление № 11-01-726/16.07.2014г.  издадено от Директор на АДФИ - София, с което, на Д.Д.Д.,  за нарушение на чл.69, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки и на основание чл.128г от с.з., е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева. При постановяване на решението си съдът е преценил, че в АУАН и в издаденото въз основа на него НП описаните фактически обстоятелства не съответстват на посочената правна квалификация на нарушената разпоредба на чл.69, ал.1 ,т.3 от ЗОП, тъй като отговорността на Д.Д. е ангажирана за неизпълнение на задължение предвидено в чл.69, ал.1, т.1 от ЗОП, а именно да предложи за отстраняване участник, който не е представил  документи или информация по чл.56 от ЗОП. На следващо място съдът е преценил, че издаденото НП е необосновано, тъй като описаното нарушение не кореспондира с доказателствата по делото и посочената като дата на нарушението - 06.04.2012г. е неотносима към фактическите обстоятелства, от които се установява, че дата на извършване на нарушението всъщност е 18.04.2012г.

Решението е правилно като краен резултат, но по мотиви различни от изложените в него. Не се споделя от настоящия съд становището на първоинстанционния съд за неправилно приложение на материалния закон, като в тази връзка съдът е посочил, че приложимата хипотеза следва да бъде тази по т.1 на чл.69, ал.1 от ЗОП, а не т.3 на същата правна норма, на която се е позовал наказващият орган. Точка 1 изисква представяне на документи или информация по чл.56 от закона и това са документите, които по принцип всяка една оферта трябва да съдържа. В настоящия случай не е било представено оторизационно писмо, което не е документ по смисъла на чл.56 от закона (а след като съдът го е счел за такъв документ следвало е да посочи в коя от точките от 1-14 попада), а е документ, който е въведен като изискуем от възложителя за конкретната процедура и е залегнал като изискване в т. ІІІ.2.3.3, видно от обявлението за обществена поръчка (л.37 гръб). В този смисъл, правилна е констатацията на наказващия орган, че офертата на неотстранения участник не е отговаряла на предварително обявените от възложителя условия и това е нарушение именно по чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП..  

Настоящият касационен състав на съда счете санкционираното с наказателното  постановление деяние за несъставомерно от субективна страна.

Действително в разпоредбата на чл.128г от ЗОП е предвидено, че за нарушение на чл.69, ал.1, чл.70, ал.1 или чл.72, ал.1 и 2 на член на комисията за провеждане на обществена поръчка може да бъде наложено административно наказание. Нормата противоречи на основен принцип на административнонаказателното право, заложен в разпоредбата на чл.24, ал. 1 от ЗАНН, която сочи, че административнонаказателната отговорност е лична. Решението на комисията е акт на колективния орган като цяло, а не на  отделни негови членове. В този смисъл дори решението да е прието в нарушение изискването на чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, това нарушение не може да се вмени във вина на отделни членове на комисията, тъй като решението обективира общата воля на комисията, а не индивидуални волеизявления на лицата, включени в персоналния състав на колективния орган. В този смисъл, дори един от членовете на комисията да прецени, че са налице предпоставки за отстраняване на участник, то неговото становище не би имало правно значение, ако липсва валидно решение на колективния орган в тази насока. Ето защо, при тази конструкция, не може да се установи наличието на субективния елемент на административното нарушение по отношение на всеки един от отделните членове на конкурсната комисия при вземането на процесното решение.

Като е обосновал краен резултат за отмяна на издаденото наказателно постановление районният съд е постановил правилно решение и поради отсъствие на  отменителни основания същото следва да бъде оставено в сила. Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1687/27.10.2014г. постановено по НАХД № 3316/2014г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: