ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тридесети януари                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2378 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.Д.Д., редовно призован, се явява лично и с адв. М.Г., с представено пълномощно на лист 79 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на община Бургас, редовно призован, не се явява. Представлява се от юрисконсулт И. А. c  пълномощно на лист 83 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Ц.Г.-А., редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Г.А., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.К.Д.-А., редовно призована, не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице Д.С.С..

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок /22.01.2018 г./ заключение на вещото лице Д.С.С., както и постъпили в срок доказателства съгласно указания от предходното съдебно заседание.

СЪДЪТ КЪМ АДВ.Г.: Бе Ви дадена възможност с определение от предходното съдебно заседание да вземете становище. Оспорвате в писмена молба представените доказателства.

АДВ. Г.: Поддържам в молба от 24.11.2017 г.

Съдът счита, че следва да приеме представените доказателства като по тяхната процесуална стойност ще се произнесе със съдебния си акт.

   Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА проект-заснемане за узаконяване на жилищна сграда и искане от 27.02.2014 г. от Г.Ц.Г.-А. и И.Г.А., намиращи се на лист 92 и 93 от делото.

 

ПРИСТЪПВА към установява самоличността на вещото лице, както следва:

Д.С.С. – 50 години, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ. Г.: По отношение на отговора на първия въпрос, където сте посочили, че отбелязването във визата за отстояние 3 м съответства на изискванията на чл. 31, ал.2 от ЗУТ. Във връзка с този отговор въпросът ми е: запознати ли сте с визата за проектиране и можете ли да кажете дали тази виза е издадена върху комбинирана скица извадка от google или от кадастралната  карта?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Запозната съм с визата. Издадена е върху извадка от ПУП-а и върху не я е нанесен имотът върху кадастрална карта.

АДВ. Г.: Това представлява ли комбинирана скица?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, в смисъл, че върху нея е нанесена кадастралната карта и ПУП-а е комбинирана скица.

АДВ. Г.: Категорично да или не е комбинирана скица?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, комбинирана скица е.

АДВ. Г.: Тази виза така, както е записано в отговора, е издадена за пристройка към съществуваща сграда. Запозната ли сте с конкретния ПУП за конкретния поземлен имот?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, запозната съм.

АДВ. Г.:  Можете ли да кажете какви са предвижданията в индивидуалния ПУП за този имот- дали там се предвижда пристрояване на съществуващата сграда и какво точно предвижда ПУП-а за конкретния имот?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: ПУП-ът е приложен към делото. Застрояването по ПУП-а е така, както е отбелязано във визата за проектиране.

АДВ. Г.: Може ли по-конкретно да отговорите: конкретният ПУП за конкретния имот предвижда ли престрояване на съществуващата сграда?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, ПУП-ът предвижда пристрояване. Той дава обема, който може да се застрои в имота.

АДВ. Г.: Как да разбираме тогава отразеното в ПУП-а, че се предвижда запазване на съществуваща страда, надстроявана с 2 етажа и допълващо застрояване с 1етажна постройка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Това са възможностите, които могат да се изградят при спазване на ограничителните условия - коефициент на застрояване и коефициент на интензивност.

АДВ. Г.: Както е цитирано, пише ли там, че има такива възможности за пристрояване след като изрично е записано, че се предвижда само надстрояване на съществуващата сграда?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Петното на застрояване в ПУП-а предвижда и пристрояване.

АДВ. Г.: След като се предвижда по визата пристрояване и както твърдите, че и ПУП-ът го предвижда, това пристрояване по визата е пристрояване на основна сграда или пристройка, която да бъде допълваща по смисъла на ЗУТ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Ще бъде пристройка към съществуващата жилищна сграда.

АДВ. Г.: Какво ще бъде естеството на това застрояване- дали ще има характер на жилищна такава или ще е от второстепенен характер?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: На визата това не е подчертано. С изготвения инвестиционния проект ще се реши какво ще бъде.

АДВ. Г.: Може ли да уточним в този случай, какво значи буквата „М“ отразена на чертежа на визата?

Съдът предявява на вещото лице лист 7 от делото. Вещото лице се запознава с лист 7. Вещото лице се запознава и с лист 49 - цветната графична част на ПУП-а. Запознава се и с лист 31.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Буквата „М“ на визата означава, че постройката, която ще се изгради  е масивна.

АДВ. Г.: Какво означава буквата „Г“ в съседство на квадратчето?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Предполагам, че означава гараж.

АДВ. Г.: В този смисъл буквата „М“ не би могло да означава магазин, както е предвиждането на ПУП-а? Такова означение масивно не се отбелязва с буквата „М“.

СЪДЪТ КЪМ АДВ.Г.: Защо решихте, че буквата „М“ е свързана с изграждането на магазин?

АДВ. Г.: Предвидено е допълващо застрояване. Твърдя, че масивната сграда не се означава с „М“ ,а по друг начин, примерно „N“, „S“.

Следващ въпрос: ако твърдите, че визата предвижда пристройка към основната жилищна сграда, която пристройка да има характера пак на жилищна сграда, може ли да посочите къде във визата е отбелязано ограничение в етажността на тази постройка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Във визата не е отбелязано ограничение в етажността. Във визата не пише настройка, а пристройка, което означава, че ще покрива съществуващия калкан, който е с кота корниз 9 метра.

АДВ. Г.: Съгласно изискванията на чл. 31, ал.2 от ЗУТ не би ли било по-правилно във визата да е отразено, че отстоянието от страничната регулационна линия трябва да е 1/3 от височината, а не както е отразено в случая по нея. Как е редно съгласно изискванията на ЗУТ да бъде отразено?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Тези 3 метра са означени в ПУП-а. 1/3 от височината на сградата. В конкретния случай 3 метра.

АДВ. Г.: По отношение на отговора на въпрос 2 имам въпрос: разстоянията за дълбочина над 16м, в отговора си казвате,че тези предвидени по-големи отстояния, ако сградата дълбочината е повече от 16 метра, ще ес изпълнят с изготвянето на проекта. Като твърдите,че в проекта всеки етаж трябва да отстъпва от дворищно-регулационната линия, къде нормативно е отразено това, като начин за преодоляване изискванията за спазване на отстоянието от регулационната линия?

СЪДЪТ КЪМ АДВ.Г.: Въпросът е правен.

АДВ. Г.: Това означава ли, че първият етаж може да отстоява на разстояние по-малко от нормативно установеното при такава дълбочина?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Издадената виза не предвижда отстояние по-малко от нормативното предвидено.

АДВ. Г.: Измерихте ли и в състояние ли сте да кажете с така издадената виза каква е общата дълбочина на сградата? Тези 3 метра по визата плюс съществуващата сграда?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:Не съм измервала, посетих на място поземления имот.

АДВ. Г.: По отговора на въпрос 3- скицата и измерено на място, отразяват ли действителното фактическо положение на съществуващия гараж в мястото? Вие сте го мерили, нали? Може ли еднозначно да отговорите – да или не, отразяват ли фактическото състояние коректно или не?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:Бих искала да отговоря еднозначно. Обяснила съм го в отговора. Една част от гаража около 20-30 см е съборена, но там има изградена нова стена. Това е положението на място. В този смисъл е разликата между отразеното в скицата и съществуващото на място, при изграждане на предвиденото застрояване гаражът няма да бъде запазен.

АДВ. Г.: Какво означава разстоянието 2,60 метра, което е написано на визата с черно?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Това е разстоянието, което е измерено от съществуващия гараж до дворищно регулационната линия, която е отразена и в ПУП-а, но визата не се съобразява с това разстояние.

АДВ. Г.: По въпрос 4 – еднозначно - новата предвиждана пристройка, ще пречи ли на слънцеогряването на имота на жалбоподателя - да или не?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, ще пречи.

АДВ. Г.: По въпрос 6- дали с тази издадена виза ще се нарушат изискванията на ПУП-а за плътност и  показателно озеленяване? Отговорили сте, но моля да кажете дали сте направили изчисление, за да отговорите на този въпроси, както предвижда визата, пристрояването при съществуващата сграда, какви квадратни метри правят конфигурация и целия парцел, за да прецените дали има 40% озеленяване или по-малко от 50%?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Тези показатели не могат да се изчислят от визата. Ще бъдат изчислени, когато се представи инвестиционния проект, който е задължително да бъде съобразен с устройствените показатели, които са лимити на застрояване, но може да не се достигнат, ако не може да се спази някои от другите изисквания.

АДВ. Г.: Може ли да уточните специалността, която имате: в каква специалност сте инженер?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Аз съм инженер-геодезист.

АДВ. Г.: Нямам други въпроси към вещото лице. Оспорвам експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата.

Г.Г.-А.: Да се приеме експертизата. Нямам въпроси към вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.:Искам да уточня допълнително. В имота има спица по делото от Агенцията по кадастър, но след това е направена промяна на кадастралната карта. Имотът е разделен на 3 части. Извадила съм актуални справка от Агенцията по кадастъра. Имотът на жалбоподателя граничи с процесния имот. В материалите по делото са цитирани и номерата на имоти по кадастрална карта, а този имот вече не съществува по кадастрална карта, затова ги прилагам.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Във визата какво означава „Н 13 м“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Това е максимално допустимата височина.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тогава колко метра трябва да има отстояние до мен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: По делото е приложена скица, на която е записано желанието за надстрояване на собствениците на имот 30 и тяхното желание е да покрият калкана, да направят пристройка на съществуващата сграда, чиято височина е 9 м.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това дава ли възможност в последствие да се промени тяхното желание и да се надстрои до 13 метра?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Предвижданията ще се видят в инвестиционния проект. Теоретично не е възможно да се случи, не е възможно да се одобри отстояване на 13 м, защото визата е за пристройка. Имат възможност да застроят към 700 квадрата в имота, застроили са към 450 с тази сграда. Остават им да застроят още към 250 кв.м.реално. Ако влезнат в противоречие с друг член, че не може да има отстояние до регулационната линия или че надвишават калкана - няма да бъдат пристроени. Това е разрешения максимум, но те вече имат много ограничения и каквото могат да съберат в тези ограничения, това ще бъде в проекта. Те правят пристройка - в делото има вертикален разрез на сградата. Нямат право да надстрояват. Ще им се обявява и строителното разрешение, ще имат възможност да видят.

Съдът счита, че следва да приеме заключението на вещото лице. Заключението е обстойно, логически издържано и съдържа отговори на всички поставени въпроси. В съдебното заседание вещото лице бе подробно разпитано от страната, която е поискала извършването на експертиза. По мнение на съда вещото лице отговори в пълно съответствие с писмените си изводи в представеното заключение.

Съдът констатира,че вещото лице е извършило повече работа от първоначално предвидената и е представило справка-декларация, в която е отразен размер на възнаграждение за изплащане, което надхвърля първоначално определеното. Съдът счита, че справката-декларация отразява действително извършена работа и на вещото лице следва да бъде заплатено допълнително възнаграждение.

С оглед изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да довнесе 100 лева възнаграждение за вещото лице по сметка на Административен съд - Бургас.

ПРИЕМА заключението на вещото лице С..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице депозитът, внесен до настоящия момент.

След внасяне на допълнителния депозит, вещото лице ДА БЪДЕ УВЕДОМЕНО.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение на указанията за заплащане на допълнителен депозит, съдът може да се произнесе с осъдителен диспозитив в тази насока, отделен от резултата по спора.

 

АДВ.Г.: Предвид това,че заключението, което се прие, е изготвено от геодезист, а поставените към него въпроси касаят проектиране на сгради, моля да назначите ново вещо лице, което да отговори на въпросите, на които получих уклончиви и нееднозначни отговори. Това са въпросите: 3 - дали се отразява действителното фактическо положение на  съществуващата сграда гараж или не, отговорът на въпрос 1 - също беше уклончив - дали трябва да бъде 1/3 или 3 било едно и също.

Предвид отговора на въпрос 2- предвид факта, че вещото лице не е направило изчисление за дълбочина на съществуващата сграда и пристройката, и липсата на отговор, че нормативните отстояния ще бъдат спазени с проект, който да предвижда етажи отстъпващи от дворо-регулационната линия, което значи, че първия етаж на практика може да е на по-малко разстояние от нормативно определеното.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Противопоставям се на това доказателствено искане, същото неоснователно. Считам, че заключението беше обосновано. И в днешното съдебно заседание чрез поставените въпроси не се наведоха съмнения в неговата обективност и правилност, поради което моля да кредитирате експертизата като обоснована и да отхвърлите искането за нова експертиза.

Г.Г.-А.: Също се противопоставям на искането за повторна експертиза. Изслушаната експертиза беше пълна. По отношение на спора дали новото допълващо застрояване е предвидено за жилищно строителство или за магазин, представям ПУП-а. Не знам дали сте прочели, че пише изрично, че е за жилищно строителство. И на двете скици пише.

По направеното искане на адв. Г. и като съобрази нормата на чл.201 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, съдът СЧИТА Следното:

 

Искането на адв. Г. е за извършване на повторна експертиза от друг специалист с друга специалност по въпроси, които са били поставени на вещото лице геодезист и на които вещото лице е отговорило в представеното заключение. Съгласно чл.201 от ГПК повторно заключение се възлага, когато първоначално извършеното не е обосновано или възниква съмнение за неговата правилност.

Впечатленията на съда от писменото заключение и отговорите на вещото лице, дадени в съдебното заседание, са че вещото лице обоснова всички свои изводи, които е направило по възложените задачи. Вещото лице отговаряше недвусмислено на поставените въпроси, а не уклончиво, както твърди адв. Г.. Така отговорите бяха възприети от съда.

На вещото лице бяха поставени множество контролни въпроси, в т.ч. и от самия жалбоподател. На всички тях експертът отговори, съобразявайки писмените си доводи в представеното заключение.

Затова съдът счита, че искането за извършване на повторна експертиза от специалист в друга област, е неоснователно.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. Г. за извършване на повторна експертиза.

ПРИЕМА 3 броя представени от вещото лице С. справки по кадастралната карта за поземлени имоти с идентификатори ***

АДВ.Г.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се приключи събирането на доказателствата.

Г.Г.-А.: Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ.Г.: Моля да уважите жалбата. Моля да отмените издадената виза на гл.архитект Р.. Моля да ми дадете възможност за писмени бележки, както и моля да ми бъдат присъдени направените по делото разноски. Прилагам списък и разписка за допълнително платени възнаграждения. В списъка не са включени 100-те лева, които ни задължихте да доплатим. В случай, че ги внесем, ще представим документ.

Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Оспорената виза е издадена от компетентен орган в рамките на правомощията му и в съответствие на материално-правните разпоредби. Същата е съобщена на всички заинтересовани лица по реда на чл.140 от ЗУТ. От заключение се установи, че процесната виза е издадена при спазване на всички изисквания на ЗУТ, затова моля да потвърдите оспорения акт като законосъобразен и правилен.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Г.Г.-А.: Моля да приемете визата като законосъобразно, издадена съобразно с изискванията на ЗУТ, и на ПУП за имот 30.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: