ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и първи ноември                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2378 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.Д.Д., редовно призован, се явява лично и с адв. М.Г., с представено пълномощно на лист 79 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на община Бургас, редовно призован, не се явява. Представлява се от юрисконсулт Б.c  пълномощно от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Ц.Г.-А., редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Г.А., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.К.Д.-А., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът констатира, че в производството като ответник е бил конституиран главният архитект на ЦАУ „Възраждане“ при община Бургас, но призовките по делото са били изпращани до главния архитект на община Бургас, който е друг административен орган, макар и в същата структура.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ Б.: В днешното съдебно заседание представяте пълномощно от издателя на оспорената виза  - архитект Тихомир Райчев. Имате ли възражения по даден ход на делото?

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам възражения по даване ход на делото.

Съдът като констатира, че в залата се явява надлежно упълномощен процесуален представител на ответника, който представя както пълномощно от него /от Т.Р./, така и пълномощни от гл. архитект на община Бургас и от гл. експерт дирекция „Устройство на територията“ при община Бургас, съдът счита, че въпреки нередовното призоваване на ответника, следва да даде ход на делото. В залата се е явила надлежно упълномощен от него процесуален представител, който е направил изрично изявление в тази насока. С оглед на изложеното

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от З.Д.Д. против виза за проектиране № 58/17.07.2017 г., издадена от главен архитект на ЦАУ „Възраждане“ община Бургас за проектиране на пристройка към съществуваща жилищна сграда, изградена в УПИ ***, гр. Бургас (бивш ***), обективирана върху скица-извадка от действащия ПУП-ПРЗ № 58/17.07.2017 г.

 

АДВ. Г.: Поддържаме жалбата с посочените в нея основания за незаконосъобразност на оспорения акт. Поддържаме искането за съдебно-техническа експертиза дотолкова, доколкото с представяне на административната преписка административният орган не е взел отношение по направените от нас искания. Представям молба с изрично формулирани задачи, с препис за ответника.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ АДВ. Г.: Т.С.съсобственик ли е в този имот, на който е собственик и З.Д.?

АДВ. Г.: Била е съсобственик, но към момента е извършено някакво поделяне на общия парцел на 3 части. Тя е станала съсобственик на горна лява част на парцела, който няма обща граница с парцела на А..

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ АДВ. Г.: С.С.- гражданин на Федералната Република, съсобственик ли е на имота на жалбоподателя?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Не, аз съм изкупил нейните идеални части.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ АДВ. Г.: ***идентичен ли е с поземлен имот с идентификатор ***по кадастралната карта на Бургас?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Доколкото визата не е издадена върху скица, както е по закон, в голямата си част е идентично с този 31. То е част от  имот 31 по кадастралната карта. Имот 31 е разделен на 3 части към момента.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Можете ли да отговорите кой е собственик на ***по тази скица с визата за проектиране – горния десен имот?

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: В днешното съдебно заседание не мога да отговаря.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Можете ли да отговорите кой е собственик на имот ***?

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Не мога да отговаря в настоящия момент.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.: Оспорвам искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, тъй като искането е неоснователно. За имот  ***, който е нашият имот, има изработен ПУП, приет и влязъл в сила през 2007 г., т.е. преди 10 години. ПУП-ът е разглеждан от експертен съвет в община Бургас, обявен е на заинтересованите лица и възражения не са постъпили по този ПУП. Считам, че визата е изготвена законосъобразно и няма основание да се иска експертиза за доказване на нещо, което не е в нарушение на закона.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Не възразявам за назначаване на съдебно-техническа експертиза. Смятам, че въпрос 5 и 6 са правни. Предоставям на съда да прецени.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.: Не може сграда от изток да засенчва сграда от юг. Съгласно твърдяния ПУП имаме право на 4-етажно жилищно строителство  с височина максимално до 13 метра. В момента въведената в експлоатация жилищна сграда е на 3 етажа и ние по право имаме да я надстроим с още един етаж, но нямаме такива намерения. Пристройката, за която сме поискали виза, също искаме да бъде на 3 етажа, т.е. да се свържат двете застройки като ще ползваме даже общо стълбище, от което следва, че няма да надвишим сега съществуващата височина на сградата.

РЕПЛИКА НА ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Не знам по делото дали е представен въпросният ПУП, за който говори г-жа А., който касае спорния имот в настоящото производство. Представям заповед №603/03.04.2007  г.,която е одобрен ПУП-ПРЗ за имот ***. Представям акт за резултатите от обявяване на тази заповед, както и план за регулация за имот ***. Представената скица е неразделна част от заповед № 603/03.04.2007 г.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.: Не възразявам заповедта и планът да бъдат приети, мисля че ги има по делото. Възразявам, мисля, че това не е одобреният ПУП, който е по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Възразявам, защото по печата на общината се вижда, че годината е 2007 г.

От 2012 г. има изменение на подробния устройствен план. Този чертеж е бил приложен към него и се вижда, че е от 2007 г. От 2012 г. се одобрява подробен устройствен план, като се запазват предвижданията в *** с устройствени показатели, т.е. тези които са били към 2007 г.

АДВ. Г.: Възразявам срещу приемането на този документ, който не е озаглавен. За ответника – твърдят, че е графично изображение на заповедта на кмета. Това е някаква извадка на скица с възложител А.. По делото е приложена разработка - графична и то от самия административен орган – стр. 49, която би трябвало да представлява графичното изображения на одобрения ПУП със заповедта от 2007 г. на кмета на общината. На документа, който в момента представя представителя на ответника, никъде не е отразено, че представлява графично изражение на план ПУП към заповедта на кмета № 603/03.04.2007 г.

ДУПЛИКА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.: Скицата, която току-що представи юрисконсулт Б., е неразделна част от заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ, и тя отразява новото положение на уличните граници на имот ***. Тук е записано колко се отнема и колко се предава, но понеже скицата е черно-бяла, тук не може да се види кое е новото положение, кое е старото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка по делото съгласно описа на лист 2 от делото.

ДОПУСКА съдебно-геодезична експертиза с въпросите по т.1-6, формулирани от адв. Г. в молбата, представена в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. Д.С.С..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от жалбоподателя З.Д. в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас в размер на  190 лева.

Вещото лице да бъде уведомено за започване на изпълнение на възложените задачи след представяне на доказателства за внесения депозит.

 По представените доказателства от процесуалния представител на ответника, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заверени копия от заповед № 603/03.04.2007 г. на зам. кмет на община Бургас и акт за резултатите от обявяване на заповед № 603/03.04.2007 г.

Представената скица черно-бяло копие не дава възможност за преценка доколко е относима към току-що приетата заповед № 603/03.04.2007 г.

Съдът счита, че тази скица следва да бъде представена в цветно заверено копие, закрепена към още един екземпляр от заповед №603/03.04.2007 г.

Съдът счита, че не следва да приема представеното копие на скица на ***, като по допустимостта на това доказателство и неговата връзка с правния спор, ще се произнесе допълнително, след представяне на цветен заверен екземпляр от скицата, закрепен за заверено копие на заповед № 603/03.04.2007 г.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок до 10 дни преди следващото съдебно заседание да представи заверено цветно копие на скица с наименование „Обект: ***, част „Геодезична“, заверена с печат „съгласувам” на 22.02.2007 г.от името на община Бургас.

Скицата за бъде придружена с копие на заповед № 603/03.04.2007 г., закрепена така, че да няма съмнение, че обслужва именно този административен акт.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.: По наше искане беше въведена етапност за въвеждане в експлоатация на съществуващата в имота сграда. Представям този утвърден от общината проект, съгласно който на първия етап за въвеждане в експлоатация подлежи триетажното тяло, за втория етап – едноетажието. Още преди да внесем документи в общината за въвеждане в експлоатация на триетажната сграда, сме подписали със съпруга ми като собственици нотариална заверена декларация, че се отказваме от това едноетажно тяло и даваме съгласието си то да бъде съборено, тъй като то попада в очертанията на новото застрояване за втория етап съгласно ПУП-а, и искането ни за виза е точно в този дух, че петното което ще се отреди, ще се даде за пристройка към вече въведената в експлоатация жилищна сграда, ще обхваща и частта от съборената сграда, попадаща в петното, на отстояние 3 метра от границите на имота. Представям Ви копие от декларацията, която е на лист 37 в делото, но моето копие е с нотариална заверка на гърба, така както е оригиналът.

АДВ. Г.: Да се приемат копията.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.:  Да се приемат копията.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заверено копие от декларацията, подписана от И.Г.А. и Г.Ц.Г.-А..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.: Представям искане за етапност  при въвеждане в експлоатация, както и одобрения проект от община Бургас за етапността на строителството в нашия имот.

АДВ. Г.: Моля да ми бъде дадена възможност да изразя становище, тъй като заинтересованата страна представя преписи в днешното съдебно заседание, понеже сега се запознавам с тези доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Не възразявам, да се приемат.

 

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Предвид изявлението на адв. Г. счита, че следва да отложи приемането на двете последно представени доказателства искане от Г.Ц.Г.-А. и И.Г.А. ***-00-28386/9/27.02.2014 г., както и съгласуван проект-заснемане за узаконяване на жилищна сграда *** – първи етап на въвеждане в експлоатация и втори етап на въвеждане в експлоатация.

ДАВА възможност на адв. Г. да изрази становище по доказателствата преди съда да се произнесе изрично дали ги приема като доказателства по делото.

Предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 30.01.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: