О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2149                   от 12.09.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на дванадесети септември две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 2377 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка с чл. 107, ал. 4 от ДОПК и във връзка с чл. 4 и чл. 9б от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Образувано е по жалба на „СЪНРАЙЗ“ АД с ЕИК 115849131 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Северен, бел. „Княгиня Мария Луиза“ № 8, ет. 3, представлявано от Н. *. Бойкова против мълчаливо потвърден Акт за установяване на задължения по декларация (АУЗД) № МДТ-701/25.04.2018 год., издаден от Д. Недялков на длъжност главен експерт в отдел „МДТ“ при Община Несебър. Заявено е, че оспорения акт е нищожен, необоснован, незаконосъобразен – издаден при съществени нарушения на административно-производствените правила, при неправилно приложение на материалния закон, както и постановен при несъответствие с целта на закона. В подкрепа на таза заявеното твърдение са развити конкретни доводи и аргументи и е формулирано искане за отмяна на оспорения АУЗД.

Във връзка с така депозираната жалба, с Разпореждане № 3962/21.08.2018 год. на съдията докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания, в същия срок да се представят доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, при неизпълнение на указанието, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Съобщението е получено на 29.08.2018 год. на адреса, посочен като седалище на дружеството - гр. Пловдив, район Северен, бел. „Княгиня Мария Луиза“ № 8, ет. 3. В указания срок (05.09.2018г. включително) и до настоящия момент жалбоподателя не е представил документ за платена държавна такса и не е изпълнил дадените указания, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СЪНРАЙЗ“ АД с ЕИК 115849131 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Северен, бел. „Княгиня Мария Луиза“ № 8, ет. 3, представлявано от Н. *. Бойкова против мълчаливо потвърден Акт за установяване на задължения по декларация (АУЗД) № МДТ-701/25.04.2018 год., издаден от Д. Недялков на длъжност главен експерт в отдел „МДТ“ при Община Несебър.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2377/2018г. по описа на Административен съд– гр. Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: