ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 28.11.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и осми ноември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: Сийка Хардалова   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2377 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

          За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ПИЕЛ 777“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат О., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Егов, с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за налагане на Принудителна административна мярка № ОП-256-0328738/07.08.2017г. на директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – Бургас.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт.

 

            АДВ. О.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат приложените към същата доказателства.

Поддържаме и направеното с жалбата доказателствено искане за разпит на двама свидетели, които водим и които се намират пред съдебната зала.

          Единият от свидетелите е самата сервитьорка, която е дала обяснения при проверката. Другият свидетел е сестрата на управителя на дружеството.

          ЮРИСКОНСУЛТ ЕГОВ: Оспорвам така подадената жалба. По направеното доказателствено искане нямам възражение.

 

          Съдът, с оглед гарантиране правото на защита на жалбоподателя, намира, че следва да допусне до разпит водените свидетели, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДОПУСКА до разпит водените от жалбоподателя двама свидетели, които въвежда в съдебната зала и на които СНЕМА самоличност както следва:

          НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВА ЛАЗАРЕВА  - 30 г., български гражданин, неомъжена, сестра съм на Георги Лазарев – управител на дружеството-жалбоподател.

          ЗИЛЯ АЛИ ХАСАН – 25 години, български гражданин, неомъжена, неосъждана, без родствени отношения с жалбоподателя.

          Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Обещават да говорят истината.

 

          Свидетелката Хасан изведена от залата.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката Лазарева.

 

          СВИДЕТЕЛКАТА ЛАЗАРЕВА НА ВЪПРОСИ НА АДВ. О.: Бях в обекта в деня на проверката. Не съм изпълнявала функция в обекта. Бях случайно там. Обектът е бар „Кариби“ и намира на Северен плаж – Бургас.  На въпросната дата между 19.30 – 20.00 часа случайно бях в обекта и това, което се сещам е, че чух как една дама се представи за служител на НАП и каза, че ще извърши проверка за това, защо не е бил издаден касов бон. Аз се обърнах, за да видя какво се случва съответно. Зиля каза на дамата, че ще изкара касовия бон. Дамата й каза да не вади никакъв бон, тъй като не е представила касов бон когато трябва. Започна се проверка. Изкара се наличността на оборота на обекта в момента и каза да се изброят пари. В този момент аз се представих като сестра на управителя, защото той отсъстваше в момента. Аз имам пълномощно от негово име да го представлявам ако той липсва или е в някаква институция в момента, когато отсъства от заведението. Започна проверката от дамата от НАП. Аз извадих нужните документи. Аз съм управител на друга фирма, която няма нищо общо с това заведение, но съм била салонен управител на това заведение и съм наясно. Изкарахме документите, направихме проверка на касата. Всичко излезе наред. Съответно бях изненадана, че не е изкарана касова бележка и започнах да питам какво се е случило и защо се е стигнало дотам. Сервитьорката ми каза, че е имало смяна на лентата и е казала на клиента, че лентата е била свършила и ще издаде касова бележка малко по-късно. Докато говорихме с представителката на НАП и сервитьорката, аз осъзнах, че самата сметка все още е отворена и не е приключена. Казах на сервитьорката да я приключи, тъй като е взела пари и следва да я приключи. Когато я попитах защо не я изкарала, тя ми отговори, че дамата от НАП й е казала да не вади нищо. Това беше случая.

          Когато се представи дамата от НАП, аз бях влязла да си измия ръцете, защото сменях гума. Видях, че сервитьорката и дамата от НАП разговаряха. Сервитьорката и дамата бяха до компютъра, който се намира извън бара, а аз бях до бара – кръглия. Касовите бележки се разпечатват от външния компютър. Сервитьорът беше до компютъра. Поръчката беше маркирана.

АДВ. О.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ ЕГОВ: Аз като слушам показанията на свидетелката, разбирам, че все пак няма издадена касова бележка въпреки, че поръчката е била маркирана. Да разбирам ли от вашите показания, че само е била маркирана. Това няма нищо общо.

          ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА ЛАЗАРЕВА: Да, така е. Аз Ви разказвам какво се е случило.

АДВ. О.: Моля, свидетелят да уточни още веднъж дали все пак е била издадена касовата бележка.

          СВИДЕТЕЛКАТА ЛАЗАРЕВА: Касова бележка беше издадена на момента, когато служителите на НАП бяха все още в обекта.

          ЮРИСКОНСУЛТ ЕГОВ: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

          Поради изчерпване на въпросите, свидетелката беше освободена.

 

          Съдът въвежда в съдебната зала свидетелката Хасан.

 

          СВИДЕТЕЛКАТА ХАСАН НА ВЪПРОСИ НА АДВ. О.: От миналата зима работя като сервитьорка в бар „Кариби“, който се намира на северния плаж в гр. Бургас. Работя и до момента там.

          Клиентите от НАП дойдоха и си поръчаха питиета. Когато дойдоха, аз не знаех, че са от НАП. След известно време ме извикаха и аз отидох при тях. Поискаха ми сметката. Понеже колежката тогава сменяше лентата на касовия апарат, аз казах устно колко им е сметката, с цел да не ги забавя. Върнах се към компютъра, за да им извадя сметката. Те тогава дойдоха и ми се представиха и аз им казах, че сега им вадя сметката, но ми казаха да не им я вадя. След това управителката се намеси.

          ВЪПРОС НА АДВ. О.: Беше ли изваден касов бон?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА ЛАЗАРЕВА: След като управителката ми каза, аз извадих касов бон.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ ЕГОВ: Поръчката беше ли маркирана?

          ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА ЛАЗАРЕВА: Поръчките винаги се маркират и поръчки не се изпълняват от барманите, без да са маркирани.

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ ЕГОВ: Касовата бележка е издадена след плащането ли?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛКАТА ЛАЗАРЕВА: Да.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ЕГОВ: Нямам повече въпроси към свидетелката. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.  

АДВ. О.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         

          Съдът по доказателствата

 

          О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

          АДВ. О.: Уважаеми административен съдия, моля по делото да бъде постановено съдебно решение, с което да бъде отменена като незаконосъобразна процесната заповед поради неспазване на установената форма, в противоречие с материалноправните норми и несъответствие с целта на закона. Писмени съображения относно законосъобразността на заповедта представям в писмен вид, като маркирам, че заповедта е издадена в противоречие с чл. 6 от АПК при неспазване принципа на съразмерност и не съответства на целта на закона.

Моля да ни бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски в размер на 550 лева, от които 50 лева държавна такса и 500 лева адвокатско възнаграждение, за което представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК. Искам да обърна внимание, че абсолютно е немотивирана заповедта за срока на мярката.

          ЮРИСКОНСУЛТ ЕГОВ: Уважаеми г-н председател, от свидетелските показания се установи, че при извършване на проверката е допуснато неиздаване на фискален бон при продажба на безалкохолни напитки. Не съм съгласен с възражението на ответната страна относно срока на наложената мярка, тъй като в заповедта на стр. 3 са указани всички аргументи, с които административнонаказващият орган се е съобразил и е наложил запечатване на търговския обект за срок от 14 дни. Търговският обект има голям оборот, публични задължения, които не са заплатени, като в последния абзац е посочено, че от направената справка в регистъра е установено, че за 2016 и 2017 г. срещу дружеството са съставени два броя АУАН по Наредба № Н-18/13.12.2006 г. Всичко това е довело до извода, че следва да бъде наложена ПАМ, тъй като нарушителят явно не отчита големите обороти, а търговският обект е голям, с 80 места за консумация. Отделно е взето предвид, че той работи целогодишно. Всичко това е довело до издаване на заповедта, която моля да бъде потвърдена.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение, дължащо се за тази инстанция.

 

          Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.58 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: