ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 20.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесети март                                  две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2377 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.С.Д., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.С., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от главен юрисконсулт В., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Д.Г.С., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Нямам възражение да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ констатира, че с определение № 346/01.03.2017 г. по настоящото дело e оставено без уважение искането на жалбоподателите да спиране производството по административно дело № 2377/2016 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас до приключване на производството по гр. дело № 1187/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Несебър с влязъл в сила съдебен акт. Определението е обжалваемо с частна жалба при тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението на съда е връчено на жалбоподателите, чрез пълномощника им, на 07.03.2017 г. и на заинтересованата страна Д.Г.С. на 08.03.2017 г., видно от оформените разписки към приложените по делото съобщения до страните. По делото не се е върнало съобщение за връчване на препис от определението на съда на ответната страна Главен архитект на община Несебър. На 13.03.2017 г. е подадена частна жалба от адвокат С. – пълномощник на жалбоподателите Г. и С. Г. и на заинтересованата страна Д.Г.С., против определение № 346/01.03.2017 г. по административно дело № 2377/2016 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас до Върховния административен съд. С разпореждане от 14.03.2017 г. на съдия-докладчика по делото препис от частната жалба е изпратен до ответника с предоставена възможност за представяне на възражения и писмени доказателства в 3-дневен срок от получаването й, но по делото не се е върнало съобщение за получаване на частната жалба от ответника.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Запозната съм с определението на съда № 346/01.03.2017 г., като същото е получено от главния архитект на 16.03.2017 г., но и към днешна дата не сме получили препис от частната жалба на жалбоподателите.

 

Като съобрази, че към момента срокът за представяне писмено възражение и доказателства от ответника по подадената частна жалба не е изтекъл, както и факта, че се касае за искане за спиране на производството по делото, съдът намира, че то следва да бъде отложено за друга дата.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.05.2017 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: