ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 06.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На шести февруари                                две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2377 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.С.Д., редовно уведомен се явява лично. Представлява се от адвокат С., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.С., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат С., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на Община Несебър, редовно уведомен, представлява се от главен юрисконсулт В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Д.Г.С., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Г.С.Д. и С.Г.С. против Решение № 163/29.11.2016 г. на Главния архитект на Община Несебър, с което е отменено удостоверение за търпимост изх. № 1008/30.03.2016 г. на строеж „Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 53045.501.78.1. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Обзор, община Несебър“, изградена в УПИ ІІІ-85 (ПИ 53045.501.78 по КККР на гр. Обзор) в кв. 14 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър, област Бургас, собственост на Г.С.Д., Д.Г.С. и С.Г.С., с искане за отмяна на решението като незаконосъобразно, неправилно и нищожно, като постановено при съществени нарушения на материалния закон и процедурните правила.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адвокат С.  - пълномощник на жалбоподателите, с която моли производството по делото да бъде спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във връзка с чл. 144 АПК до решаване с влязъл в сила съдебен акт на гражданско дело №  1187/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Несебър, образувано по искова молба на жалбоподателите с правно основание чл. 54, ал. 2 от ЗКИР, като счита, че същото е преюдициално по отношение на настоящото административно дело.

 

СЪДЪТ констатира, че с разпореждане от 01.02.2017 г. на съдия-докладчика препис от молбата на адвокат С.  и приложенията към нея са изпратени на останалите страни по делото, на които е предоставена възможност в тридневен срок от получаването да изразят становище по искането за спиране на производството, но до днес по делото не са се върнали съобщенията до страните за получаване на молбата и приложените към нея доказателства.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо Председател, считам, че жалбата е основателна. Моля да бъде отменено обжалваното решение на Главния архитект на община Несебър.

Във връзка с депозираната от мен молба относно спиране на производството по настоящото дело, прилагам разпореждане на Районен съд – гр. Несебър от 30.01.2017г., досежно това, че е образувано дело №1187/2016 г. и съответно са изпратени преписи на ответниците по същото.

Поддържам искането за спиране на производството по настоящото дело.

Към този момент нямаме доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Считам жалбата против решение №163/29.11.2016 г. на Главния архитект на община Несебър за неоснователна. Допълнително съображения ще изложа при хода на делото по същество.

Запозната съм със становището на адвокат С. за спиране на производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК. Съгласна съм с него, ако съдът прецени, може да спре настоящото производство до решаването на съдебното дело на Районен съд – гр. Несебър.

Да се приемат представените писмени доказателства.

 

СЪДЪТ, като намери, че следва да приеме като доказателства представените до момента писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, съгласно опис, съдържащ се в нея, тези представени от ответника като административна преписка  по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до Административен съд – гр. Бургас на л.17 от материалите по делото, както и днес представените от адвокат С. такива. 

Предвид дадената от съда възможност на ответника и заинтересованата страна да изразят становище по искането в молбата на адвокат С. за спиране на производството по делото и факта, че до днес за заинтересованата страна Д.С. определеният от съда срок за становище не е изтекъл, съдът обявява на страните, че ще се произнесе по искането след съобразяване на становищата на всички страни в производството в закрито заседание, за което ще бъдат уведомени.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.03.2017 г. от 14:45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: