ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тридесет и първи октомври              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: Х. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2376 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Г.Д.Ц., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат К., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Регионална дирекция по горите гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор К..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:        

Производството е образувано по искова молба за присъждане на обезщетение на имуществени в размер на 200 лв., заплатено адвокатско възнаграждение за защита по НАХД № 470/2016г. на Районен съд - Средец.

Към исковата молба са представени посочени в нея писмени доказателства, а съдът изиска за прилагане НАХД № 470/2016г. на Районен съд – Средец.

АДВ. К.: Поддържам исковата молба. Да се приеме представеното дело от първа инстанция.

Представям и моля да приемете списък на разноските.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не оспорвам исковата молба в частта, за която има искова претенция в размер на 200 лв. за осъществена адвокатска защита пред Районен съд – Средец. Оспорвам исковата молба в частта, в която се искат разноски за настоящата инстанция.

Моля да се приемат представените с жалбата доказателства.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е основателна. Считам, че следва да бъде уважена.

Да се приемат представените писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, находящи се в изисканото НАХД № 470/2016 г. по описа на Районен съд – Средец.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Моля да уважите исковата молба.

По отношение на направеното възражение за присъждане на разноски за настоящата инстанция, считам същото изцяло за неоснователно.

На 31.07.2017 г. съм поискал да заплатят сумата доброволно. На 04.08.2017 г. отговориха, че нямат бюджет. Повече от това не намирам какво да направя.

Моля да уважите иска и да присъдите разноските в пълен обем.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не оспорвам исковата молба в частта за присъждане на разноски в размер на 200 лв. Правя възражение и считам, че не следва да бъдат присъждани разноски за настоящата инстанция на основание чл. 78, ал. 2 от ГПК, съгласно който ако ответникът с поведението си не даде повод за завеждане на делото, следва да не носи разноските за съответното дело. По цитираното дело Регионална дирекция по горите не е отказала заплащане на сумата, а е посочила, че няма посочена сметка, по която да бъде преведена сумата. В последния абзац в писмото на РДГ е записано, че сме уведомили процесуалния представител на ищеца, че парите ще бъдат изискани от Изпълнителна агенция по горите – София, от бюджета на МЗХ. Считам, че не е отказано изплащане сумата. Следва да се поиска сумата от по-горестоящия орган, тъй като РДГ е третостепенен разпоредител с бюджетни средства. Считам, че съгласно разпоредбата на чл. 78, ал. 2 от ГПК не следва за настоящата инстанция да търпим разноски.

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за основателна съгласно Тълкувателно решение1 от 15.03.2017 г. на ВАС по Тълкувателно дело № 2/2016 г., като считам, че същата следва да се уважи.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.17 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: