ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2373 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 11.55 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.Д.К., редовно призован, не се явява.

Ответникът - мл.полицейски инспектор Я.Г.К., редовно призован, се явява лично.

В залата присъства адвокат В.Г..

 

АДВОКАТ Г. – Жалбоподателят няма възможност за заплащане на адвокатски хонорар. Разбрах, че е подал молба за правна помощ. Жалбоподателят няма никакви доходи, лежи на мизерните доходи на майка си, но безработицата е това.

През нощта на задържането си той ми позвъни. Дали са му възможност да си посочи адвокат и аз се отзовах, но това не беше оформено по надлежния ред като предоставяне на правна помощ по ЗПП, а същевременно П. няма пари и не ми е плащал. Изрично е посочено, че иска да го защитавам аз като служебен защитник, но Камалиев (ответника) ми каза, че не знаят такъв ред, макар, че в закона ясно е казано, вкл. и при полицейско задържане. По тази причина полицейският орган не предприе действия по ЗПП.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото на 12.02.2015г. е постъпила молба от жалбоподателя, с която иска на основание чл.25, ал.5 от Закона за правната помощ (ЗПП) да му бъде назначен служебен защитник за всички съдебни инстанции, като посочва за такъв адвокат В.Г. ***, който е запознат с казуса от жалбоподателя. Към молбата е представил декларация, в която е заявил, че не е женен, притежава идеална част от къща в гр.Карнобат, която не е годна за обитаване, не притежава друго имущество, няма доходи, издържа го майка му. Декларацията носи дата 19.01.2015г. Искането за предоставянето на правна помощ е мотивирано най-вече с липса на доходи, от какъвто и да е порядък. За доказване на това обстоятелство е представена декларация.

С оглед предмета на спора и за обезпечаване процесуалното право на защита на жалбоподателя, съдът счита, че е необходимо това право да бъде обезпечено чрез адвокатска защита и процесуално представителство, поради което намира, че са налице основанията на чл.23, ал.2, във вр. чл.21, т.3 от Закона за правната помощ и следва да бъде предоставена такава помощ на жалбоподателя, като в тази връзка бъде изготвено писмо до Адвокатска колегия Бургас да определи процесуален представител на жалбоподателя за целите на настоящото производство, като се съобрази с искането на самия жалбоподател, основано на чл. 25, ал.5 от ЗПП, по повод на което е посочен като желан адвокатски пълномощник адвокат В.Г..

На основание изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ правна помощ на жалбоподателя П.Д.К., представляваща процесуално представителство по адм.д. №2373/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас, с предмет оспорване законосъобразността на заповед за задържане на лице издадена на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР.

Копие от определението да се изпрати на Адвокатска колегия Бургас за определяне на адвокат от националния регистър за правна помощ, при съобразяване с искането на жалбоподателя за приложение на чл. 25, ал.5 от ЗПП.

 

Съдът намира, че ход на делото за днешното съдебно заседание не може да бъде даден, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.05.2015г. от 11.15 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ДАВА възможност на страните в 14-дневен срок от днес да изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със становищата си по спора.

Да се изпрати призовка на ответника, за да бъде освободен от работодателя си за следващото съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: