ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 17.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седемнадесети септември                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2373 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят „СОЛЛО” ЕООД -  редовно призован, не се представлява.

         Ответникът Директор на Дирекция “ОУИ” гр.Бургас /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас/ - редовно призован, се представлява от юк. М., който представя пълномощно.

В залата се явява Прокурор Тиха Стоянова от Окръжна прокуратура гр. Бургас, която прави искане за конституиране на Прокуратурата на Република България като страна в производството.

Съдът на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА  Прокуратурата на Република България като страна в производството.

 

По хода на делото:

 

         Юк. М.: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалба, наречена „частна жалба” от „СОЛЛО” ЕООД против ревизионен акт, с който на дружеството са определени публично-правни задължения.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА и заявление, явяващо се уточнение на жалбата

/л. 277 от делото/.

 

         Юк. М.: Оспорваме жалбата. Няма да сочим други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Подадена от лице със съответната правна легитимация, подадена в законоустановения срок. Да се приеме административната преписка като доказателство по делото. Нямам искане за събиране на други доказателства.

 

         Предвид изявленията на страните, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото.

 

         На основание чл. 171, ал. 4 от АПК, съдът УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че административното производство се е развило по реда на чл. 122 и следващите от ДОПК. В това производство доказателствената тежест за оборване на констатациите в административния акт е изрично възложена върху жалбоподателя. Както в жалбата, така и в заявлението-уточнение, жалбоподателят не сочи конкретна незаконосъобразност на ревизионния акт, а се задоволява да поддържа, че в ревизионното производство не са взети предвид „представени доказателства и не са събрани допълнителни доказателства от трети страни и задължени лица”.

         В този си вид жалбата е бланкетна по своето съдържание, но настоящият съдебен състав е длъжен да я разгледа по същество, предвид мотивите, съдържащи се в определението по административно дело № 3713 от 2013 година на Върховен административен съд, приложено към настоящото дело.

С оглед защитата на процесуалните права на жалбоподателя и на основание цитирания текст от закона, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че не сочи конкретни фактически основания за незаконосъобразност на оспорения ревизионен акт, нито прави доказателствени искания в подкрепа на твърденията си, че в ревизионното производство не са взети предвид „представени доказателства и не са събрани допълнителни доказателства от трети страни и задължени лица”. Служебното начало изисква от съда да укаже на страната за кои обстоятелства не сочи доказателства, но не и да събира такива вместо жалбоподателя.

 

СЪДЪТ УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че при непредставяне на доказателства и неангажиране на относими доказателствени искания, ще се произнесе по наличните по делото доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.11.2013 година от 14,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: