ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 14.11.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети ноември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2372 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.И.К., редовно уведомен, се явява лично.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на ТП на НОИ - гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ч., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството по делото е образувано по жалба срещу Решение № 1012-02-209#1/31.07.2017г. на директора на ТП на НОИ-Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 3/02.06.2017г. на ръководителя на пенсионно осигуряване на ТП на НОИ-Бургас, с което на жалбоподателя е определена в действителен размер отпуснатата в минимален размер по чл.68, ал.1-2 от КСО лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт. С влязло в сила Определение № 1845/30.08.2017г., съдът остави без уважение искане на жалбоподателя за предоставяне на правна помощ. На 07.09.2017г. жалбоподателят представи писмо с направени твърдения по доказателствата, както и копие от трудовата си книжка.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Поддържам жалбата изцяло. Представям и моля да бъде приет формуляр, който се ползва от ТП на НОИ, който трябва да присъства съгласно твърденията на директора на ТП на НОИ, подписан от мен през 2017 г. Категоричен съм, че такъв формуляр аз не съм подписвал. Освен това би следвало да има документ, от който да се вижда, че предадените документи от мен през месец януари 2012 г. са ми върнати по някакъв начин, за да мога отново да ги дам, от което следва изводът, че те през цялото време са били в ТП на НОИ. Не са ми върнати такива документи и затова правя извода, че те са били през цялото време в НОИ. Имам твърдение, че служителите на НОИ са небрежни, некомпетентни, като така например в два от документите в кориците на делото моето ЕГН е сбъркано и е вписано чуждо ЕГН. Това е чиста небрежност и ефект „копи-пейст“. Освен това, представям копие на писмо от ТП на НОИ – гр. Бургас адресирано до съпругата ми, където горе се говори за отпускане на наследствена пенсия и се споменава името на някакъв г-н Симеонов, а долу по съществото на нейната пенсионна преписка е видно, че не става въпрос за наследствена пенсия, а за пенсия за прослужено време и старост. От това си правя категоричните изводи, че се злоупотребява и което е причината, поради което не ми е била дадена пенсия и би трябвало да ми бъде изчислена пенсията. Това, че нещата не се случват така, както изисква закона е поради некомпетентността на служителите и небрежността им.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам жалбата. Представили сме административната преписка, която моля да се приеме. Считам, че представените доказателства в днешно съдебно заседание не се отнасят към предмета на делото.

Да се приеме докладваната трудова книжка.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Нямам други доказателствени искания. Най-важните съм посочил и представил.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези докладвани, и представени в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: От съда искам да постанови по справедливост да бъде издадено решение. Моля да бъде отменен атакувания от мен акт на ръководителя на пенсионно осигуряване на ТП на НОИ-Бургас  и да ми бъде изплатена разликата от 2012-2017 г. на пенсията ми.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите подадената жалба без уважение, тъй като считам, че същата е неоснователна и недоказана. Считам, че от представените по делото писмени доказателства се установява правилността и законосъобразността на издаденото решение на директора на ТП на НОИ – гр. Бургас, предмет на настоящото дело, поради което моля да оставите жалбата без уважение.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: