ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 01.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на първи юли през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2372 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Бург ойл”АД, редовно уведомен от преди, се явява адвокат С.Е. ***, с пълномощно по делото - л. 179.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен от преди, се представлява юрисконсулт Й., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед редовната процедура по призоваване на страните поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е писмо вх.№РД-1001-186/14.05.2015 година от Районна прокуратура Бургас, с приложени заверени копия на Сигнал от Вл.Петров и Постановление за назначаване на проверка на РП-Бургас.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№4692/20.05.2015 година от адвокат Е., процесуален представител на жалбоподателя, с искане на основание чл. 229, ал.1, т.5 от ГПК настоящото производство да бъде спряно до приключване на прокурорска проверка № 16314/2014година. Към молбата е приложено удостоверение с изх. № 16314/2014 от 14.05.2015 година на БРП.

 

ПОСТЪПИЛ е отговор на искането за спиране на производството - становище вх.№5285/05.06.2015година от ответника, в което се противопоставя на искането за спиране на производството на посоченото основание.

 

АДВОКАТ Е.: В днешното съдебно заседание единствено което искам да добавя е обстоятелството, че сигналът от прокуриста на жалбоподателя касае абсолютно същите решения, предмет на настоящото производство. Заявявам не за първи път, че ние не търсим каквото и да е спиране, не търсим чужди пари от държавата, а суми по влезли в сила решения, и евентуално може да има престъпни обстоятелства и за това искаме спиране. Няма да соча други доказателства. На този етап проверката в БРП не е приключила.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Изразила съм писмено становище, което е приложено по делото и което поддържам. Няма да соча други доказателства.

 

По искането за спиране съдът приема следното:

За да бъде спряно делото по чл. 229, ал.1, т.5 от ГПК е необходимо наличието на данни за престъпление по самото административно дело,  което е предмет на разглеждане. За спирането по т.5 не е необходимо да е образувано вече наказателно преследване относно това разкрито от административния съд данни за извършено престъпление, т.е. да има вече висящо дело, иначе самият факт на обуславящо наказателно производство е основание за спиране по т. 4 на чл. 229, ал. 1 от ГПК, което е и разликата между двете основания по т. 4 и т. 5.

Основание за спиране на производството е не простото констатиране на данни за престъпление във връзка с делото, а такова престъпление, чието установяване по наказателен ред с влязла в сила присъда, е решаващо за начина, по който ще се произнесе настоящия съд.

По изложените съображения съдът приема, че разкриването на престъпни обстоятелства по образуваната прокурорска проверка № 16314/2014г. по описа на РП Бургас няма да има решаващо значение за изхода от настоящото производство, което има за предмет конкретен АПВ от 18.06.2014г., който не е включен в проверката.

Така мотивиран съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на жалбоподателя „Бург ойл” АД за спиране на основание чл. 229, ал.1, т. 5 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК, на адм. дело № 2372/2014година по описа на Административен съд Бургас до приключване на прокурорска проверка № 16314/2014г. по описа на РП Бургас, поради наличие на данни за извършено престъпление.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

АДВОКАТ Е.: Правя предложение делото да бъде спряно по взаимно съгласие на страните на основание чл.229, ал.1, ал.1 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да ми определите кратък срок за изразяване на становище по това искане.

 

Съдът намира че в днешното съдебно заседание не следва да се приключва съдебното дирене, предвид направеното от адвокат Е. искане за спиране на производството по делото по взаимно съгласие на страните и необходимостта от изразяване на становище от ответника най-късно в следващото открито съдебно заседание.

Поради изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 08.07.2015година от 12.50часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.44 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: